Kazalo: izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće
klik na postaju - podaci o postaji, dvostruki klik - zoom na postaju

Ocjene kakvoće mora za kupanje

Odabirom pojedine točke ispitivanja dostupan je pregled konačne, godišnje i pojedinačne ocjene kakvoće mora za kupanje na plažama u RH. Ocjene se određuju na temelju kriterija definiranih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) i EU direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje (br. 2006/7/EZ). Izborom pogleda (poveznica) HR ili EU dostupan je pregled ocjena kakvoće mora za kupanje prema željenim kriterijima.