Kazalo: izvrsno dobro nezadovoljavajuće
klik na postaju - podaci o postaji, dvostruki klik - zoom na postaju

Ocjene kakvoće voda za kupanje

Odabirom pojedine točke ispitivanja dostupan je pregled konačne, godišnje i pojedinačne ocjene kakvoće voda za kupanje na rijekama i jezerima u RH. Ocjene se određuju na temelju kriterija definiranih Uredbom o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14) i EU direktivom o upravljanju kakvoćom vode za kupanje (br. 2006/7/EZ). Izborom pogleda (poveznica) HR ili EU dostupan je pregled ocjena kakvoće voda za kupanje prema željenim kriterijima.