DIREKTIVA 2006/7/EZ EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA
 
od 15. veljače 2006.
 
o upravljanju kakvoćom vode za kupanje, a kojom se ukida Direktiva 76/160/EEZ
 
EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
 
uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1.,
 
uzimajući u obzir prijedlog Komisije[1],
 
uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskoga i socijalnoga odbora[2],
 
uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija[3],
 
djelujući u skladu s postupkom predviđenim u članku 251. Ugovora[4] s obzirom na zajednički tekst koji je 8. prosinca 2005. odobrio Pomirbeni odbor,
 
budući da:
 
(1) Polazeći od priopćenja Komisije o održivom razvoju, Vijeće Europe utvrdilo je ciljeve kao glavne smjernice za budući razvoj prioritetnih područja kao što su prirodna bogatstva i javno zdravlje.
 
(2) Voda je prirodno bogatstvo u oskudnim količinama koje treba zaštititi, čuvati, gospodariti i postupati njime kao takvim. Površinske vode posebno imaju ograničenu sposobnost oporavka od negativnih utjecaja nastalih djelovanjem ljudi.
 
(3) Politika Zajednice o okolišu mora biti usmjerena višoj razini zaštite i pridonositi ostvarivanju ciljeva očuvanja, zaštite i poboljšanja kakvoće okoliša i zaštite ljudskog zdravlja.
 
(4) U prosincu 2000. godine Komisija je usvojila priopćenje Europskome parlamentu i Vijeću o razvoju nove politike glede vode za kupanje i pokrenula je opsežne konzultacije sa svim zainteresiranim i uključenim stranama. Glavni ishod tih konzultacija bila je opća potpora izradi nove Direktive temeljene na najnovijim znanstvenim dokazima uz poseban naglasak na veće sudjelovanje javnosti.
 
(5) Odluka br. 1600/2002/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2002. kojom se   utvrđuje Šesti akcijski program Zajednice o okolišu[5] koji sadrži opredjeljenje za osiguranje visoke razine zaštite vode za kupanje, i putem izmjene Direktive Vijeća 76/160/EEZ od 8. prosinca 1975. o kontroli kakvoće vode za kupanje[6].
 
(6) Sukladno Ugovoru, u pripremi politike o okolišu Zajednica će, inter alia, uzeti u obzir raspoložive znanstvene i tehničke podatke. Ova Direktiva treba koristiti znanstvene dokaze u svrhu primjene najpouzdanijih parametara za predviđanje mikrobiološke opasnosti po zdravlje i ostvarivanje visoke razine zaštite. Potrebno je poduzeti daljnje epidemiološke studije glede opasnosti po zdravlje povezane s kupanjem, posebno u slatkoj vodi.
 
(7) Da bi se povećala učinkovitost i razborita uporaba bogatstava, ova Direktiva mora biti dobro usklađena s drugim zakonodavstvom Zajednice o vodi, kao što su Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o obradi komunalnih otpadnih voda[7], 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od zagađenja uzrokovanih nitratima poljoprivrednog podrijetla[8] i Direktiva 2000/60/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice na području politike voda[9].
 
(8) Sudionicima treba podijeliti odgovarajuće informacije o planiranim mjerama i napredovanju provedbe. Javnost treba dobiti odgovarajuće i pravodobne informacije o rezultatima praćenja vode za kupanje i o mjerama upravljanja rizicima da bi se spriječile opasnosti po zdravlje, posebno u kontekstu predvidivog kratkoročnog zagađenja ili izvanredne situacije. Treba primijeniti novu tehnologiju koja omogućava izvješćivanje javnosti o vodama za kupanje u Zajednici na učinkovit i usporediv način.
 
(9) Za potrebe praćenja potrebno je primijeniti usklađene metode i postupke analize. Da bi se postiglo realno razvrstavanje voda za kupanje, potrebni su promatranje i ocjenjivanje kakvoće tijekom dužeg razdoblja.
 
(10) Suglasje treba biti predmetom primjerenih mjera upravljanja i osiguranja kakvoće, a ne samo mjerenja i izračuna. Stoga je, kao osnovica za mjerenje upravljanja, primjeren sustav profila vode za kupanje u cilju postizanja boljeg razumijevanja rizika. Istodobno, posebnu pažnju treba obratiti na poštivanje normi o kakvoći te na povezani prijelaz s Direktive 76/160/EEZ.
 
(11) 17. veljače 2005. Zajednica je ratificirala Konvenciju Gospodarske komisije UN-a za Europu (UNECE) o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija). Stoga je za ovu Direktivu primjereno uključiti odredbe o pristupu javnosti podacima i o osiguranju sudjelovanja javnosti u njenoj provedbi da bi se nadopunila Direktiva 2003/4/EEZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o pristupu javnosti podacima o okolišu[10] i Direktiva 2003/35/EEZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. koja predviđa sudjelovanje javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš[11].
 
(12) Budući da temeljem zajedničkih normi države članice ne mogu dostatno ostvariti ciljeve dobre kakvoće vode za kupanje i visoke razine zaštite iz ove Direktive u cijeloj Zajednici, nego se oni mogu bolje ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere sukladno načelu supsidijarnosti utvrđenom u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom razmjernosti, utvrđenim u tome članku, ova Direktiva ne izlazi izvan onoga što je potrebno za postizanje tih ciljeva.
 
(13) Mjere potrebne za provedbu ove Direktive treba usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EEZ od 28. lipnja 1999 kojom se utvrđuju postupci za izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije[12].
 
(14) Svake sezone kupanja očita je trajna važnost politike vode za kupanje Zajednice, jer ona štiti javnost od slučajnog i dugotrajnog zagađenja ispuštenog na ili u blizini kupališta u Zajednici. Nakon stupanja na snagu Direktive 76/160/EEZ sveukupna kakvoća voda za kupanje znatno je poboljšana. Međutim, ta Direktiva zrcali znanje i iskustvo s početka 70-ih. Oblici uporabe vode za kupanje otada su se promijenili, a promijenila se i razina znanstvenoga i tehničkoga znanja. Stoga je potrebno ukinuti tu Direktivu,
 
DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:
POGLAVLJE I.
 
OPĆE ODREDBE
 
Članak 1.
 
Svrha i opseg
 
1. Ova Direktiva utvrđuje odredbe za:
 
(a) praćenje i razvrstavanje kakvoće vode za kupanje;
 
(b) upravljanje kakvoćom vode za kupanje; i
 
(c) odredbu o obavješćivanju javnosti o kakvoći vode za kupanje.
 
2. Svrha je ove Direktive očuvanje, zaštita i poboljšanje kakvoće okoliša i zaštita ljudskoga zdravlja dopunjavanjem Direktive 2000/60/EZ.
 
3. Ova se Direktiva primjenjuje na svaki onaj dio površinskih voda gdje nadležno tijelo očekuje velik broj kupača, a nije izdalo trajnu zabranu kupanja niti trajno upozorenje protiv kupanja (u nastavku voda za kupanje). Ona se ne primjenjuje na:
 
(a) bazene za plivanje i na bazene u toplicama;
 
(b) vode u zatvorenom koje se pročišćavaju ili koriste u terapijske svrhe;
 
(c) umjetno napravljene vode u zatvorenom odvojene od površinskih i podzemnih voda.
 
Članak 2.
 
Definicije
 
Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:
 
1. pojmovi "površinske vode", "podzemne vode", "kopnene vode", "prijelazne vode", "priobalne vode" i "riječni sliv" imaju isto značenje kao u Direktivi 2000/60/EZ;
 
2. "nadležna vlast" označava vlast ili vlasti koje je država članica odredila za osiguranje pridržavanja zahtjeva ove Direktive ili neka druga vlast ili tijelo kojima je povjerena ta uloga;
 
3. "trajno" označava, u vezi sa zabranom kupanja ili savjetom protiv kupanja, zabranu odnosno upozorenje koje traje najmanje jednu cijelu sezonu kupanja;
 
4. "velik broj" označava, u vezi s kupačima, broj koji nadležna vlast smatra velikim s obzirom na, posebice, prijašnja kretanja ili na raspoloživu infrastrukturu ili opremu ili druge mjere poduzete za promicanje kupanja;
 
5. "zagađenje" znači prisutnost mikrobiološkog zagađenja ili zagađenja drugim organizmima ili otpadom koje utječe na kakvoću vode za kupanje i predstavlja opasnost za zdravlje kupača navedeno u člancima 8. i 9. i Prilogu I. stupac A;
 
6. "sezona kupanja" označava razdoblje tijekom kojeg se može očekivati velik broj kupača;
 
7. "mjere upravljanja" označavaju sljedeće mjere poduzete u vezi s vodom za kupanje:
 
(a) uspostavljanje i održavanje profila vode za kupanje;
 
(b) uspostavljanje kalendara praćenja;
 
(c) praćenje vode za kupanje;
 
(d) ocjenjivanje kakvoće vode za kupanje;
 
(e) razvrstavanje vode za kupanje;
 
(f) određivanje i procjena uzroka zagađivanja koji bi moglo utjecati na vode za kupanje i štetiti zdravlju kupača;
 
(g) davanje podataka javnosti;
 
(h) poduzimanje radnji u cilju sprječavanja izloženosti kupača zagađenju;
 
(i) poduzimanje radnji u cilju smanjenja rizika od zagađenja;
 
8. "kratkotrajno zagađenje" označava mikrobiološko onečišćenje navedeno u Prilogu I. stupcu A koje ima uzroke koji se mogu jasno odrediti, a za koje se obično očekuje da neće utjecati na kakvoću vode za kupanje duže od oko 72 sata nakon početka utjecaja na kakvoću vode za kupanje i za koje je nadležna vlast utvrdila postupke predviđanja i postupanja navedene u Prilogu II.;
 
9. "izvanredna situacija" označava događaj ili skup događaja koji utječu na kakvoću vode za kupanje na dotičnom mjestu, a ne očekuje se da će se javljati, u prosjeku, više od jednom u četiri godine;
 
10. "set podataka o kakvoći vode za kupanje" označava podatke dobivene sukladno članku 3.;
 
11. "ocjena kakvoće vode za kupanje" označava postupak ocjenjivanja kakvoće vode za kupanje korištenjem metode ocjenjivanja utvrđene u Prilogu II.;
 
12. "proliferacija cijanobakterija" znači nakupljanje cijanobakterija u obliku cvjetanja, mate (prostirke) ili pjene;
 
13. pojam "zainteresirana javnost" ima isto značenje kao u Direktivi Vijeća 85/337/EEZ od 27. lipnja 1985. o procjeni učinaka pojedinih javnih i privatnih projekata na okoliš[13].
 
POGLAVLJE II.
 
KAKVOĆA I UPRAVLJANJE VODOM ZA KUPANJE
 
Članak 3.
 
Praćenje
 
 
1. Države članice će svake godine utvrditi sve vode za kupanje i odrediti trajanje sezone kupanja. Prvi će puta to učiniti prije početka prve sezone kupanja nakon 24. ožujka 2008.
 
2. Države članice će osigurati da se praćenje parametara navedenih u Prilogu I. stupcu A provodi u sukladnosti s Prilogom IV.
 
3. Mjesto praćenja bit će položaj unutar granica vode za kupanje gdje se:
 
(a) očekuje većina kupača; ili
 
(b) očekuje, prema profilu vode za kupanje, najveća opasnost od zagađenja.
 
4. Prije početka svake sezone kupanja, a za prvi puta, prije početka treće pune sezone kupanja nakon stupanja na snagu ove Direktive, utvrdit će se kalendar praćenja. Praćenje će se obaviti do četvrtoga dana nakon datuma navedenog u kalendaru praćenja.
 
5. Tijekom prve pune sezone kupanja nakon stupanja na snagu ove Direktive, države članice mogu primijeniti praćenje parametara navedenih u Prilogu I. stupcu A. U tom slučaju praćenje će se obavljati u razmacima navedenim u Prilogu IV. Rezultati toga praćenja mogu se koristiti za izradu setova podataka o kakvoći vode za kupanje navedenih u članku 4. Čim države članice uvedu praćenje prema ovoj Direktivi, može prestati praćenja parametara navedenih u Prilogu Direktive 76/160/EEZ.
 
6. Uzorci uzeti tijekom kratkotrajnog zagađenja mogu se zanemariti. Oni će se zamijeniti uzorcima uzetim sukladno Prilogu IV.
 
7. U izvanrednim situacijama može se obustaviti kalendar praćenja iz stavka 4. Počet će se ponovo provoditi čim je prije moguće nakon prestanka izvanredne situacije. Što je prije moguće nakon prestanka izvanredne situacije uzet će se uzorci koji će zamijeniti one koji nedostaju zbog izvanredne situacije.
 
8. Države članice izvijestit će Komisiju o obustavi kalendara praćenja i navesti razloge obustave. Takve će izvještaje predati najkasnije zajedno sa sljedećim godišnjim izvještajem predviđenim člankom 13.
 
9. Države članice će osigurati da se analiza kakvoće vode za kupanje obavlja sukladno referentnim metodama navedenim u Prilogu I. i pravilima navedenim u Prilogu V. Međutim, države članice mogu dopustiti uporabu drugih metoda ili pravila ukoliko mogu pružiti dokaze da će tako dobiveni rezultati biti jednaki onima dobivenim uporabom metoda navedenih u Prilogu I. i pravilima navedenim u Prilogu V. Države članice koje dopuste uporabu takvih istovjetnih metoda ili pravila, predočit će Komisiji sve odgovarajuće informacije o korištenim metodama ili pravilima i njihovoj usklađenosti.
 
Članak 4.
 
Ocjena kakvoće vode za kupanje
 
1. Države članice osiguravaju prikupljanje setova podataka o kakvoći vode za kupanje praćenjem parametara navedenih u Prilogu I. stupcu A.
 
2. Ocjena kakvoće vode za kupanje obavlja se:
 
(a) za svaku vodu za kupanje;
 
(b) po završetku svake sezone kupanja;
 
(c) na temelju seta podataka o kakvoći vode za kupanje prikupljenih za tu sezonu kupanja i za tri prethodne sezone kupanja; i
 
(d) sukladno postupku navedenom u Prilogu II.
 
Međutim, država članica može odlučiti provesti ocjenu kakvoće vode za kupanje na temelju seta podataka o kakvoći vode za kupanje prikupljenih samo za tri prethodne sezone kupanja. Ako odluči tako, mora prethodno izvijestiti Komisiju. Mora izvijestiti komisiju i ako se kasnije odluči vratiti na obavljanje ocjene na temelju četiri sezone kupanja. Države članice ne smiju mijenjati razdoblje ocjenjivanja više od jednom u pet godina.
 
3. Setovi podataka o kakvoći vode za kupanje korišteni za ocjenjivanje kakvoće vode za kupanje uvijek sadrže najmanje 16 uzoraka ili, u posebnim okolnostima navedenim u Prilogu IV. stavku 2., 12 uzoraka.
 
4. Međutim, pod uvjetom da:
 
• je ili zadovoljen zahtjev u stavku 3., ili
 
• se set podataka o kakvoći vode za kupanje, korišten za ocjenjivanje, sastoji od najmanje osam uzoraka za vode za kupanje u kojima sezona kupanja ne traje duže od 8 tjedana,
 
ocjena kakvoće vode za kupanje može se napraviti na temelju seta podataka o kakvoći vode za kupanje za manje od četiri sezone kupanja ako:
 
(a) se radi o nedavno utvrđenoj vodi za kupanje;
 
(b) su nastale promjene koje će vjerojatno utjecati na razvrstavanje vode za kupanje sukladno članku 5., a u tom se slučaju ocjena provodi na temelju seta podataka o kakvoći vode za kupanje koji se sastoji isključivo od rezultata za uzorke prikupljene od nastanka promjena; ili
 
(c) je voda za kupanje već ocijenjena sukladno Direktivi 76/160/EEZ, koristit će se jednakovrijedni podaci prikupljeni sukladno toj Direktivi, a za ovu svrhu parametri 2. i 3. Priloga Direktivi 76/160/EEZ smatrat će se jednakim parametrima 2. i 1. u stupcu A Priloga I. ove Direktive.
 
5. Države članice mogu postojeće vode za kupanje razdijeliti ili grupirati zajedno u smislu ocjena kakvoće vode za kupanje. One mogu postojeće vode za kupanje grupirati zajedno samo ako su te vode:
 
(a) slične;
 
(b) u prethodne četiri godine slično ocijenjene sukladno stavcima 2., 3. i 4. točki (c); i
 
(c) imaju profile vode za kupanje koje sve imaju zajedničke faktore rizika ili takvi rizici ne postoje.
 
Članak 5.
 
Razvrstavanje (kategorizacija) i status voda za kupanje s obzirom na kakvoću
 
1. Na temelju rezultata ocjenjivanja kakvoće vode za kupanje provedenog u skladu s člankom 4., države članice će, u skladu s kriterijima navedenim u Prilogu II., vodu za kupanju razvrstati kao:
 
(a) "lošu";
 
(b) "zadovoljavajuću";
 
(c) "dobru"; ili
 
(d) "odličnu".
 
2. Prvo razvrstavanje prema zahtjevima ove Direktive mora se završiti do kraja sezone kupanja 2015. godine.
 
3. Države članice osiguravaju da do kraja sezone kupanja 2015. sve vode za kupanje budu barem "zadovoljavajuće". One poduzimaju one realne i primjerene mjere koje smatraju odgovarajućim s obzirom na povećanje broja voda za kupanje ocijenjenih kao "odlične" ili "dobre".
 
4. Međutim, bez obzira na opći zahtjev stavka 3., vode za kupanje mogu se privremeno svrstati u "loše", a ipak ostati u skladu s ovom Direktivom. U takvim slučajevima, države članice osiguravaju ispunjenje sljedećih uvjeta:
 
(a) u vezi sa svakom vodom za kupanje svrstanom u "loše", poduzet će se sljedeće mjere koje će vrijediti od sezone kupanja koja slijedi nakon razvrstavanja:
 
(i) primjerene mjere upravljanja, uključujući zabranu kupanja i trajno upozorenje protiv kupanja u cilju sprječavanja izlaganja kupača zagađenju;
 
(ii) utvrđivanje uzroka i razloga za nepostizanje statusa "zadovoljavajuće" kakvoće;
 
(iii) primjerene mjere sprječavanja, smanjenja ili uklanjanja uzroka zagađenja; i
 
(iv) u skladu s člankom 12., upozoriti javnost jasnim i jednostavnim znakom upozorenja i izvijestiti je o uzrocima zagađenja i poduzetim mjerama, na temelju profila vode za kupanje.
 
(b) Ako je voda za kupanje svrstana pod "loše" tijekom pet uzastopnih godina, treba se uvesti trajna zabrana kupanja ili trajno upozorenje protiv kupanja. Međutim, država članica može uvesti trajnu zabranu kupanja ili trajno upozorenje protiv kupanja i prije isteka petogodišnjeg razdoblja, ako smatra da postizanje "zadovoljavajuće" kakvoće nije moguće ili je preskupo.
 
Članak 6.
 
Profili vode za kupanje
 
1. Države članice osiguravaju da se profili vode za kupanje utvrde sukladno Prilogu III. Svaki profil vode za kupanje može obuhvatiti jednu vodu za kupanje ili više sličnih voda za kupanje. Profili vode za kupanje prvi će puta biti utvrđeni do 24. ožujka 2011.
 
2. Profili vode za kupanje preispituju se i ažuriraju u skladu s Prilogom III.
 
3. Za utvrđivanje, preispitivanje i ažuriranje profila vode za kupanje primjereno će se koristiti podaci dobiveni nadziranjem i ocjenjivanjem izvedenim sukladno Direktivi 2000/60/EZ relevantni za ovu Direktivu.
 
Članak 7.
 
Mjere upravljanja u izvanrednim okolnostima
 
Države članice će osigurati poduzimanje pravodobnih i primjerenih mjera upravljanja ako saznaju za neočekivane situacije koje su imale ili bi mogle imati negativan utjecaj na kakvoću vode za kupanje ili na zdravlje kupača. Takve mjere uključuju obavješćivanje javnosti i, ako je potrebno, privremenu zabranu kupanja.
 
Članak 8.
 
Opasnosti od cijanobakterija
 
1. Ako profil vode za kupanje ukaže na mogućnost proliferacije cijanobakterija, provest će se odgovarajuće praćenje da bi se omogućilo pravodobno utvrđivanje opasnosti po zdravlje.
 
2. Ako dođe do proliferacije cijanobakterija i utvrđena je ili se pretpostavlja opasnost po zdravlje, u cilju sprječavanja izlaganja odmah će se poduzeti primjerene mjere upravljanja koje uključuju i obavješćivanje javnosti.
 
Članak 9.
 
Ostali parametri
 
1. Ako profil vode za kupanje pokaže tendenciju proliferacije makro-algi i/ili morskog fitoplanktona, poduzet će se istraživanja da bi se utvrdila njihova prihvatljivost i opasnost za zdravlje kao i mjere upravljanja uključujući obavješćivanje javnosti.
 
2. Vode za kupanje pregledavat će se vizualno da bi se utvrdilo postoji li zagađenje ostacima katrana, staklom, plastikom, gumom ili drugim otpacima. Ako se ustanovi takvo zagađenje, poduzet će se mjere upravljanja uključujući obavješćivanje javnosti.
 
Članak 10.
 
Suradnja na prekograničnim vodama
 
Gdje god riječni sliv ima prekogranični utjecaj na kakvoću vode za kupanje, odnosne države članice će na primjeren način surađivati na provedbi ove Direktive uključujući i primjerenu razmjenu informacija i zajedničke radnje u cilju praćenja takvih utjecaja.
 
POGLAVLJE III.
 
RAZMJENA INFORMACIJA
 
Članak 11.
 
Sudjelovanje javnosti
 
Države članice potiču sudjelovanje javnosti u provedbi ove Direktive i osiguravaju pružanje mogućnosti da bi predmetna javnost:
 
• otkrila kako sudjelovati, i
• oblikovala prijedloge, primjedbe ili pritužbe.
 
Ovo se posebice odnosi na utvrđivanje, preispitivanje i ažuriranje popisa voda za kupanje u skladu s člankom 3. stavkom 1. Nadležne vlasti s dužnom pažnjom uzimaju u obzir dobivene informacije.
 
Članak 12.
 
Obavješćivanje javnosti
 
1. Države članice će osigurati da se sljedeće informacije aktivno podijele i odmah budu dostupne tijekom sezone kupanja na lako dostupnim mjestima u blizini svake vode za kupanje:
 
(a) važeća kategorija vode za kupanje i zabrana kupanja ili obavijest protiv kupanja spomenutu u ovome članku putem jasnog i jednostavnog znaka ili simbola;
 
(b) opći opis vode za kupanje, koji nije pisan jezikom struke, temeljen na profilu vode za kupanje utvrđenim u skladu s Prilogom III.;
 
(c) za vode za kupanje izložene kratkotrajnom zagađenju:
 
• obavijest da je voda za kupanje izložena kratkotrajnom zagađenju,
 
• obavijest o broju dana zabrane kupanja ili savjet za nekupanje zbog takvog zagađenja  tijekom prethodne sezone kupanja, i
 
• upozorenje kad god se predviđa ili je prisutno takvo zagađenje,
 
(d) podatke o naravi i očekivanom trajanju izvanrednih situacija tijekom takvih događaja;
 
(e) kad god je kupanje zabranjeno ili je savjetovano nekupanje, obavijest javnosti o tome uz navedene razloge;
 
(f) kad god postoji trajna zabrana kupanja ili trajan savjet za nekupanje, činjenica da predmetno područje više nije voda za kupanje i razloge za takvu kategorizaciju; i
 
(g) naznaku izvora detaljnijih podataka u sukladnosti sa stavkom 2.
 
2. Države članice koriste primjerene medije i tehnologije uključujući i Internet za aktivno i žurno slanje informacija glede voda za kupanje spomenutih u stavku 1., kao i sljedećih informacija na nekoliko jezika, po potrebi:
 
(a) popis voda za kupanje;
 
(b) kategoriju svake vode za kupanje u zadnje tri godine i profil vode za kupanje uključujući i rezultate praćenja u skladu s ovom Direktivom obavljenih od zadnje kategorizacije;
 
(c) ako je voda za kupanje razvrstana kao "loša", podatke o uzrocima zagađenja i poduzetim mjerama za sprječavanje izlaganja kupača zagađenju i uklanjanje tih uzroka kako je navedeno u članku 5. stavku 4.; i
 
(d) ako je voda za kupanje izložena kratkotrajnom zagađenju, opće podatke o:
 
• uvjetima koji su vjerojatno doveli do kratkotrajnog zagađenja,
 
• vjerojatnosti za takvo zagađenje i njegovo pretpostavljeno trajanje;
 
• uzrocima zagađenja i mjerama poduzetim za sprječavanje izlaganja kupača zagađenju i uklanjanje njegovih uzroka.
 
Popis naveden u točki (a) bit će na raspolaganju svake godine prije početka sezone kupanja. Rezultati praćenja navedenih u točki (b) moći će se vidjeti na Internetu po završetku analize.
 
3. Podaci navedeni u stavcima 1. i 2. bit će podijeljeni čim budu raspoloživi, a počinju vrijediti od početka pete sezone kupanja nakon 24. ožujka 2008.
 
4. Gdje god je to moguće, države članice i Komisija obavješćuju javnost rabeći georeferentnu tehnologiju i iznose informacije na jasan i povezan način, osobito uporabom znakova i simbola.
 
Članak 13.
 
Izvješća
 
1. Države članice dostavljaju Komisiji rezultate praćenja i ocjene kakvoće vode za kupanje za svaku vodu za kupanje, kao i opis najvažnijih poduzetih mjera upravljanja. Države članice ove podatke dostavljaju godišnje do 31. prosinca za prethodnu sezonu kupanja. Dostava tih izvješća započet će nakon što je obavljeno prvo ocjenjivanje kakvoće vode za kupanje sukladno članku 4.
 
2. Države članice godišnje, prije početka sezone kupanja, izvješćuju Komisiju o svim vodama kategoriziranim kao vode za kupanje navodeći i razlog promjene u usporedbi s prethodnom godinom. Prvi takav izvještaj šalju prije početka prve sezone kupanja nakon 24. ožujka 2008.
 
3. Nakon početka praćenja vode za kupanje sukladno ovoj Direktivi, godišnje izvješćivanje Komisije u skladu sa stavkom 1. nastavit će se temeljem Direktive 76/160/EEZ sve dok se ne bude mogla napraviti prva ocjena prema ovoj Direktivi. Tijekom toga razdoblja parametar 1. Priloga Direktivi 76/160/EEZ neće se u godišnjim izvještajima uzeti u obzir, a parametri 2. i 3. Priloga Direktivi 76/160/EEZ smatrat će se jednakim parametrima 2. i 1. u stupcu A Priloga I. ovoj Direktivi.
 
4. Komisija će objavljivati godišnje sažeto izvješće o kakvoći vode za kupanje u Zajednici koje sadrži i kategorizaciju vode za kupanje, sukladnost s ovom Direktivom i značajne poduzete mjere upravljanja. Komisija svoje izvješće svake godine objavljuje do 30. travnja, uključujući i putem Interneta. U pripremi izvješća Komisija, kad god je to moguće, koristi na najbolji način sustave prikupljanja podataka, ocjenjivanja i prikaza prema odgovarajućim zakonima Zajednice, a posebno Direktivi 2000/60/EZ.
 
POGLAVLJE IV.
 
ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 14.
 
Izvješće i preispitivanje
 
1. Do 2008. Komisija izvješća dostavlja Europskome parlamentu i Vijeću. Izvješće će posebnu pozornost obratiti na:
 
(a) rezultate odgovarajućih europskih epidemioloških studija koje je provela Komisija u suradnji s državama članicama;
 
(b) ostala znanstvena, analitička i epidemiološka dostignuća važna za kakvoću vode za kupanje; uključujući i ona koja se odnose na viruse; i
 
(c) preporuke Svjetske zdravstvene organizacije.
 
2. Do kraja 2014. države članice će Komisiji dostavljati pisane primjedbe na takva izvješća uključujući i potrebu za daljnjim istraživanjem ili ocjenjivanjima koji mogu biti potrebni da se Komisiji pomogne u preispitivanju ove Direktive sukladno stavku 3.
 
3. Na temelju izvješća, pisanih primjedbi država članica i proširene ocjene utjecaja i vodeći računa o iskustvu stečenom provedbom ove Direktive, Komisija će, ne kasnije od 2020., preispitati ovu Direktivu uz posebnu pozornost na parametre kakvoće vode za kupanje, uključujući i to bi li bilo primjereno izbaciti kategoriju "zadovoljavajuća" ili mijenjati primjenjive norme te će, ako je potrebno, dostaviti odgovarajuće zakonske prijedloge u skladu s člankom 251. Ugovora.
 
Članak 15.
 
Tehničke prilagodbe i mjere provedbe
 
1. U skladu s postupkom navedenim u članku 16. stavku 2. donosi se odluka o:
 
(a) određivanju EN/ISO norme o usklađenosti mikrobioloških metoda za potrebe članka 3. stavka 9.;
 
(b) utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu članka 8. stavka 1., članka 12. stavka 1. točke (a) i članka 12. stavka 4.;
 
(c) prilagodbi metoda analize parametara navedenih u Prilogu I. s obzirom na znanstveni i tehnički napredak;
 
(d) prilagodbi Priloga V. s obzirom na znanstveni i tehnički napredak;
 
(e) utvrđivanju smjernica za zajedničku metodu ocjenjivanja pojedinačnih uzoraka.
 
2. Komisija će do 24. ožujka 2010. prikazati prijedlog mjera koje treba poduzeti u skladu sa stavkom 1. točkom (b) u odnosu na članak 12. stavak 1. točku (a). Prije toga ona će se savjetovati s predstavnicima država članica, regionalnim i lokalnim vlastima, odgovarajućim turističkim i potrošačkim udrugama i drugim zainteresiranim stranama. Nakon prihvaćanja relevantnih pravila, Komisija će isti objaviti na Internetu.
 
Članak 16.
 
Postupanje Odbora
 
1. Komisiji će pomagati odbor.
 
2. Tamo gdje se poziva na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ uzimajući u obzir odredbe članka 8. Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ bit će tri mjeseca.
 
3. Odbor će usvojiti svoja pravila postupka.
 
Članak 17.
 
Ukidanje
 
1. Ovime se ukida Direktiva 76/160/EEZ počevši od 31. prosinca 2014. Ovisno o stavku 2., ovo ukidanje neće utjecati na obveze država članica o vremenskim rokovima za transponiranje i primjenu navedenim u ukinutoj Direktivi.
 
2. Čim država članica poduzme sve potrebne pravne, administrativne i praktične mjere u cilju usklađenosti s ovom Direktivom, primjenjivat će se ova Direktiva koja zamjenjuje Direktivu 76/160/EEZ.
 
3. Pozivi na ukinutu Direktivu 76/160/EEZ tumačit će se kao pozivi na ovu Direktivu.
 
Članak 18.
 
Provedba
 
1. Države članice će donijeti potrebne zakone i druge propise kako bi se uskladili s propisima ove Direktive do 24. ožujka 2008. One će o tome odmah obavijestiti Komisiju.
 
Kad države članice budu donosile ove mjere, te će mjere prilikom njihove službene objave sadržavati uputu na ovu Direktivu ili će se uz njih navesti takva uputa. Načine toga upućivanja predvidjet će države članice.
 
2. Države članice će Komisiji dostaviti tekstove glavnih odredaba nacionalnoga prava koji će donijeti u području na koje se odnosi ova Direktiva.
 
Članak 19.
 
Stupanje na snagu
 
Ova Direktiva stupa na snagu 20-oga dana od dana njezine objave u Službenom listu Europske unije.
 
Članak 20.
 
Adresati
 
Ova je Direktiva upućena državama članicama.
 
Sastavljeno u Strasbourgu 15. veljače 2006.
 
Za Europski parlament
 
Predsjednik
 
J. BORRELL FONTELLES
 
Za Vijeće
 
Predsjednik
 
H. WINKLER
 
PRILOG I.
 
Za kopnene vode
 
 
A
B
C
D
E
 
Parametar
Odlična kakvoća
Dobra
kakvoća
Zadovoljavajuća
kakvoća
Referentne metode analize
1
Crijevni enterokok (cfu/100 ml)
 
200*
 
400*
 
330**
 
ISO 7899-1 ili
ISO 7899-2
 
2
 
Escherichia coli
(cfu/100 ml)
 
500*
 
1 000*
 
900**
 
ISO 9308-3 ili
ISO 9308-1
 
* Temeljeno na 95 %-tnoj procjeni. Vidi Prilog II.
** Temeljeno na 90 %-tnoj procjeni. Vidi Prilog II.
 
Za priobalne i prijelazne vode
 
 
A
B
C
D
E
 
Parametar
Odlična kakvoća
Dobra
kakvoća
Zadovoljavajuća
kakvoća
Referentne metode analize
1
Crijevni enterokok (cfu/100 ml)
 
100*
 
200*
 
185**
 
ISO 7899-1 ili
ISO 7899-2
 
2
 
Escherichia coli
(cfu/100 ml)
 
250*
 
500*
 
500**
 
ISO 9308-3 ili
ISO 9308-1
 
* Temeljeno na 95 %-tnoj procjeni. Vidi Prilog II.
** Temeljeno na 90 %-tnoj procjeni. Vidi Prilog II.
 

 

PRILOG II.
 
Ocjenjivanje i kategorizacija vode za kupanje
 
1. Loša kakvoća
 
Vode za kupanje moraju se svrstati u "loše" ako su , u setu podataka o kakvoći vode za zadnje razdoblje ocjenjivanja (a), percentilne vrijednosti (b) za mikrobiološko brojanje lošije (c) od vrijednosti "zadovoljavajuće" navedenih u Prilogu I. stupac D.
 
2. Zadovoljavajuća kakvoća
 
Vode za kupanje moraju se svrstati u "zadovoljavajuće":
 
1. ako su, u setu podataka o kakvoći vode za zadnje razdoblje ocjenjivanja percentilne vrijednosti za zadnje razdoblje ocjenjivanja jednake ili bolje (d) od vrijednosti za "zadovoljavajuće" navedene u Prilogu I. stupcu D; i
 
2. ako je voda za kupanje izložena kratkotrajnom zagađenju, pod uvjetom da:
 
(i) su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući nadzor, sustave ranog upozorenja i praćenja za sprječavanje izlaganja kupača putem upozorenja ili, gdje je to potrebno, zabranom kupanja; i
 
(ii) su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja u cilju sprječavanja, smanjenja ili uklanjanja uzroka zagađenja; i
 
(iii) broj uzoraka zanemarenih u skladu s člankom 3. stavkom 6. zbog kratkotrajnog zagađenja tijekom zadnjeg razdoblja ocjenjivanja nije bio veći od 15 % od ukupnog broja uzoraka uzetih u kalendaru praćenja za to razdoblje ili nije veći od jednog uzorka po sezoni kupanja, već prema tome što je veće.
 
3. Dobra kakvoća
 
Vode za kupanje moraju se svrstati u "dobre":
 
1. ako su, u setu podataka o kakvoći vode za zadnje razdoblje ocjenjivanja percentilne vrijednosti za zadnje razdoblje ocjenjivanja jednake ili bolje (d) od vrijednosti za "dobru" kakvoću navedene u Prilogu I. stupcu C; i
 
2. ako je voda za kupanje izložena kratkotrajnom zagađenju, pod uvjetom da:
 
(i) su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući nadzor, sustave ranog upozorenja i praćenja za sprječavanje izlaganja kupača putem upozorenja ili, gdje je to potrebno, zabranom kupanja; i
 
(ii) su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja u cilju sprječavanja, smanjenja ili uklanjanja uzroka zagađenja; i
 
(iii) broj uzoraka zanemarenih u skladu s člankom 3. stavkom 6. zbog kratkotrajnog zagađenja tijekom zadnjeg razdoblja ocjenjivanja nije bio veći od 15 % od ukupnog broja uzoraka uzetih u kalendaru praćenja za to razdoblje ili nije veći od jednog uzorka po sezoni kupanja, već prema tome što je veće.
 
4. Odlična kakvoća
 
Vode za kupanje moraju se svrstati u "odlične":
 
1. ako su, u setu podataka o kakvoći vode za zadnje razdoblje ocjenjivanja percentilne vrijednosti za zadnje razdoblje ocjenjivanja jednake ili bolje od vrijednosti za "odličnu" kakvoću navedene u Prilogu I. stupcu B; i
 
2. ako je voda za kupanje izložena kratkotrajnom zagađenju, pod uvjetom da:
 
(i) su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući nadzor, sustave ranog upozorenja i praćenja za sprječavanje izlaganja kupača putem upozorenja ili, gdje je to potrebno, zabranom kupanja; i
 
(ii) su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja u cilju sprječavanja, smanjenja ili uklanjanja uzroka zagađenja; i
 
(iii) broj uzoraka zanemarenih u skladu s člankom 3. stavkom 6. zbog kratkotrajnog zagađenja tijekom zadnjeg razdoblja ocjenjivanja nije bio veći od 15 % od ukupnog broja uzoraka uzetih u kalendaru praćenja za to razdoblje ili nije veći od jednog uzorka po sezoni kupanja, već prema tome što je veće.
 
NAPOMENE
 
(a) "Zadnje razdoblje ocjenjivanja" označava zadnje četiri sezone kupanja ili, gdje je primjenjivo, razdoblje navedeno u članku 4. stavku 2. ili 4.
(b) Na temelju percentilne procjene log10 standardne funkcije gustoće vjerojatnosti mikrobioloških podataka dobivenih iz određene vode za kupanje, percentilna vrijednost izvodi se ovako:
(i) Uzme se vrijednost log10 svih nabrajanja bakterija u nizu podataka koji treba procijeniti (ako je dobivena vrijednost nula, umjesto toga uzima se vrijednost log10 minimalne granice detekcije korištene analitičke metode).
(ii) Izračuna se aritmetička sredina vrijednosti log10 (μ).
(iii) Izračuna se standardna devijacija vrijednosti log10 (σ).
Gornja 90 %-tna točka standardne funkcije gustoće vjerojatnosti podataka dobije se iz sljedeće jednadžbe:
gornji 90 postotak = antilog (μ + 1,282 σ).
Gornja 95 %-tna točka standardne funkcije gustoće vjerojatnosti podataka dobije se iz sljedeće jednadžbe:
gornji 95 postotak = antilog (μ + 1,65 σ).
(c) "Loše" označava više vrijednosti koncentracije izražene u cfu/100 ml.
(d) "Bolje" označava niže vrijednosti koncentracije izražene u cfu/100 ml.
 

 

PRILOG III.
 
Profil vode za kupanje
 
1. Profil vode za kupanje navedene u članku 6. treba sadržavati:
 
(a) opis fizičkih, geografskih i hidroloških značajki vode za kupanje te ostalih površinskih voda u gravitacijskom području odnosne vode za kupanje, koje bi mogle biti izvorom zagađenja, koji su relevantni za svrhu ove Direktive i kako je navedeno u Direktivi 2000/60/EZ.
 
(b) utvrđivanje i procjenu uzroka zagađenja koji bi mogli utjecati na vode za kupanje i štetiti zdravlju kupača;
 
(c) procjenu mogućnosti proliferacije cijanobakterija;
 
(d) procjenu mogućnosti za proliferaciju makro-algi i/ili fitoplanktona;
 
(e) ako procjena pod točkom (b) pokazuje da postoji opasnost od kratkotrajnog zagađenja, sljedeće podatke:
 
- očekivanu narav, učestalost i trajanje očekivanog zagađenja;
 
- detalje o ostalim uzrocima zagađenja, uključujući i poduzete mjere upravljanja i vremenski plan za njihovo uklanjanje;
 
- mjere upravljanja poduzete tijekom kratkotrajnog zagađenja i podatke o tijelima odgovornim za poduzimanje takve radnje te podatke o načinu kontaktiranja,
 
(f) položaj točke praćenja.
 
2. Ako su vode za kupanje kategorizirane kao "dobre", "zadovoljavajuće" ili "loše", profil vode za kupanje mora se redovito preispitivati da bi se procijenilo je li se promijenio neki od aspekata navedenih u stavku 1. Ako je potrebno, treba ga ažurirati. Učestalost i opseg preispitivanja treba odrediti na temelju naravi i jačine zagađenja. Međutim, oni moraju biti sukladni barem odredbama i moraju se obavljati minimalno u razmacima navedenim u sljedećoj tablici.
 
Kategorija vode za kupanje
"Dobra"
"Zadovoljavajuća"
"Loša"
Preispitivanje treba obaviti minimalno svake
četiri godine
tri godine
dvije godine
Aspekti koje treba preispitati (točke stavka 1.)
(a) do (f)
(a) do (f)
(a) do (f)
 
Ako su vode za kupanje prethodno bile kategorizirane kao "odlične", potrebno je preispitati profile vode za kupanje i, ako je potrebno, ažurirati ga samo ako se kategorija promijeni iz "dobre" u "zadovoljavajuću" ili "lošu". Preispitivanje treba obuhvatiti sve aspekte navedene u stavku 1.
 
3. Ako se u vodi ili u blizini vode za kupanje obavljaju značajni građevinski radovi ili znatne promjene infrastrukture, profil vode za kupanje mora se ažurirati prije početka sezone kupanja.
 
4. Gdje god je to izvedivo, podatke navedene u stavku 1. točkama (a) i (b) treba dostaviti na detaljnoj zemljopisnoj karti.
 
5. Ako to nadležna vlast smatra primjerenim, mogu se priložiti ili uključiti i druge relevantne informacije.

 

 
PRILOG IV.
 
Praćenje vode za kupanje
 
1. Jedan uzorak treba uzeti nedugo prije početka svake sezone kupanja. Uzimajući u obzir ovaj izvanredni uzorak i sukladno stavku 2., treba uzeti i analizirati ne manje od četiri uzorka u svakoj sezoni kupanja.
 
2. Međutim, treba uzeti i analizirati samo tri uzorka po sezoni kupanja ako se radi o vodi za kupanje koja ili:
 
(a) ima sezonu kupanja kraću od osam tjedana; ili
 
(b) se nalazi u području podložnom posebnim geografskim ograničenjima.
 
3. Datume uzorkovanja treba raspodijeliti po cijeloj sezoni kupanja, s razmacima između datuma uzorkovanja ne dužim od mjesec dana.
 
4. U slučaju kratkotrajnog zagađenja treba uzeti jedan dodatni uzorak da bi se provjerilo je li incident završio. Taj uzorak ne smije biti dijelom seta podataka o vodi za kupanje. Ako je potrebno zamijeniti odbačeni uzorak, dodatni uzorak treba uzeti u roku od sedam dana od završetka kratkotrajnog zagađenja.
 

 

PRILOG V.
 
Pravila o postupanju s uzorcima za mikrobiološke analize
 
1. Točka uzorkovanja
 
Gdje je to moguće, uzorak treba uzeti 30 cm ispod površine vode i to u vodi dubokoj najmanje jedan metar.
 
2. Sterilizacija boca za uzorke
 
Boce za uzorke moraju:
 
- biti sterilizirane u autoklavu najmanje 15 minuta na 121 0C, ili
 
- biti suho sterilizirane na temperaturi između 160 0C i 170 0C najmanje jedan sat, ili
 
- biti nove posude za uzorke dobivene direktno od proizvođača.
 
3. Uzorkovanje
 
Obujam boce/posude za uzorke ovisi o količini vode potrebne za ispitivanje svakog parametra. Minimalni obujam je obično 250 ml.
 
Posude za uzorke moraju biti od prozirnog i bezbojnog materijala (staklo, polietilen ili polipropilen).
 
Da bi se spriječila nehotična kontaminacija uzorka, osoba koja uzima uzorke mora koristiti aseptičnu tehniku da bi se zadržala sterilnost boca za uzorke. Ako se ovo radi ispravno, nije potrebna druga sterilna oprema (kao što su sterilne kirurške rukavice ili hvataljke ili držač uzorka).
 
Uzorak treba jasno označiti neizbrisivom tintom (uzorak i oblik uzorkovanja).
 
4. Skladištenje i prijevoz uzoraka prije analize
 
U svim fazama prijevoza uzorke vode treba zaštititi od izlaganja svjetlu, posebno direktnom sunčevom svjetlu.
 
Po dolasku u laboratorij uzorke treba čuvati na temperaturi od oko 4 0C u hladnoj komori ili hladnjaku (ovisno o klimi). Ako prijevoz do laboratorije traje duže od četiri sata, potreban je prijevoz u hladnjaku.
 
Vrijeme između uzorkovanja i analize mora biti što je moguće kraće. Preporučuje se da se uzorci analiziraju istoga radnoga dana. Ako to nije moguće iz praktičnih razloga, tad uzorke treba obraditi u roku od 24 sata. U međuvremenu ih treba pohraniti u tamnom prostoru na temperaturi od 4 0C ± 3 0C.


[1] SL C 45 E, 25.2.2003., str. 127.
[2] SL C 220, 16.9.2003., str. 39.
[3] SL C 244, 10.10.2003., str. 31.
[4] Mišljenje Europskoga parlamenta od 21. listopada 2003. (SL C 82 E, 1.4.2004., str. 115). Zajedničko stajalište Vijeća od 20. prosinca 2004. (SL C 111 E, 11.5.2005., str. 1) i Stajalište Europskoga parlamenta od 10. svibnja 2005. (nije još objavljeno u Službenom listu). Zakonska rezolucija Europskoga parlamenta od 18. siječnja 2006. (nije još objavljena u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 20. prosinca 2005.
[5] SL L 242, 10.9.2002., str. 1.
[6] SL L 31, 5.2.1976., str. 1. Direktiva kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ-a) br. 807/2003 (SL L 122, 16.5.2003., str.36).
[7] SL L 135, 30.5.1991., str. 40. Direktiva kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ-a) br. 1882/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str.1).
[8] SL L 375, 31.12.1991., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ-a) br. 1882/2003.
[9] SL L 327, 22.12.2000., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena i dopunjena Odlukom 2455/2001/EZ (SL L 331, 15.12.2001., str.1).
[10] SL L 41, 14.2.2003., str. 26.
[11] SL L 156, 25.6.2003., str. 17.
[12] SL L 184, 17.7.1999., str.23.
[13] SL L 175, 5.7.1985., str. 40. Direktiva kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Direktivom 2003/35/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća (SL L 156, 25.6.2003., str.17).