VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 110/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine donijela

UREDBU

O KAKVOĆI MORA ZA KUPANJE

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom propisuju standardi kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži kojima se određuju granične vrijednosti mikrobioloških pokazatelja i druge značajke mora.
(2) U svrhu postizanja propisanih standarda kakvoće mora za kupanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se mjere upravljanja morem za kupanje.

Članak 2.

(1) Mjere upravljanja iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe jesu:
- uspostavljanje vremenskog rasporeda (kalendara) praćenja,
- praćenje kakvoće mora za kupanje,
- ocjenjivanje kakvoće mora za kupanje,
- određivanje i procjena uzroka onečišćenja koji bi mogli utjecati na kakvoću mora za kupanje i štetiti zdravlju kupača,
- poduzimanje radnji radi sprječavanja izloženosti kupača onečišćenju,
- poduzimanje radnji radi smanjenja rizika od onečišćenja,
- razvrstavanje mora za kupanje i
- uspostavljanje i održavanje profila mora za kupanje.
(2) Mjere upravljanja iz stavka 1. ovoga članka provodi županija, a koordinira središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

(1) Ova Uredba odnosi se na praćenje kakvoće mora za kupanje na morskoj plaži na kojoj se očekuje veliki broj kupača, a za koju nije izdana trajna zabrana kupanja.
(2) Morska plaža je uređena ili prirodna plaža koja se određuje prema posebnom propisu.

Članak 4.

Pojmovi u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:
1. velik broj kupača: broj kupača koji nadležno upravno tijelo u županiji smatra velikim s obzirom na, posebno, prijašnju posjećenost kupača ili na raspoloživu infrastrukturu ili opremu ili druge mjere poduzete za promicanje kupanja,
2. trajna zabrana kupanja: zabrana kupanja koja traje najmanje jednu cijelu sezonu kupanja,
3. onečišćenje: prisutnost mikrobiološkog onečišćenja ili onečišćenja drugim organizmima ili otpadom koji utječe na kakvoću mora za kupanje i predstavlja opasnost za zdravlje kupača,
4. kratkotrajno onečišćenje: onečišćenje mora mikrobiološkim pokazateljima iz poznatog izvora onečišćenja za koje se očekuje da neće utjecati na kakvoću mora za kupanje duže od 72 sata,
5. skup podataka o kakvoći mora za kupanje: propisani broj podatka na temelju kojeg se ocjenjuje ili razvrstava more za kupanje,
6. ocjena kakvoće mora za kupanje (u daljnjem tekstu: ocjena): postupak ocjenjivanja kakvoće mora za kupanje korištenjem metoda ispitivanja mikrobioloških parametara,
7. profil mora za kupanje: skup osnovnih karakterističnih obilježja morske plaže i mora za kupanje,
8. proliferacija makroalgi i fitoplanktona: nakupljanje makroalgi/fitoplanktona u obliku cvjetanja ili pjene.

Članak 5.

(1) Mikrobiološki pokazatelji koji se prate u moru su crijevni enterokoki i Escherichia coli čije granične vrijednosti su propisane u Prilogu I. ove Uredbe.
(2) Druge značajke kakvoće mora koje se prate su meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

Članak 6.

(1) Sezona kupanja na morskim plažama je razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna, ako ovisno o vremenskim prilikama i mjesnim običajima, predstavničko tijelo županije ne donese odluku da sezona kupanja traje duže.
(2) Praćenje kakvoće mora na morskim plažama obavlja se od 15. svibnja do 30. rujna.

Članak 7.

Predstavničko tijelo županije prije početka svake sezone kupanja donosi odluku kojom određuje morske plaže na kojima se provodi praćenje kakvoće mora za kupanje, izradu kartografskog prikaza morske plaže i izradu profila mora za kupanje.

Članak 8.

Kartografski prikaz morske plaže iz članka 7. ove Uredbe sadrži:
- granicu morske plaže,
- ispust i količinu otpadne vode (Q dnevni),
- podmorski ispusti s naznakom profila, dužine te dubine mora na ispustu,
- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s oznakom vrste uređaja,
- priobalne izvore, vrulje, dotoke slatkih voda i dotoke bujičnih voda,
- točke (geografske širine i dužine) uzimanja uzoraka i
- oznake ocjene i razvrstavanja kakvoće mora za kupanje.

Članak 9.

(1) Profil mora za kupanje određuje se za morsku plažu iz članka 7. ove Uredbe.
(2) Profil mora za kupanje iz stavka 1. ovoga članka sadrži:
- točke uzorkovanja,
- opis fizikalnih, geografskih i hidroloških karakteristika mora za kupanje,
- ocjenu kakvoće mora za kupanje,
- utvrđivanje i procjenu izvora onečišćenja koji mogu utjecati na more za kupanje i zdravlje kupača,
- utvrđivanje stupnja rizika onečišćenja,
- procjenu moguće proliferacije makroalgi i/ili fitoplanktona i
- sustav obavješćivanja javnosti.
(3) Podaci o profilu mora za kupanje iz stavka 2. ovoga članka unose se u obrazac PMK - profil mora za kupanje.
(4) Obrazac PMK dostavlja se nadležnom upravnom tijelu u županiji.
(5) Profil mora za kupanje izrađuje se najkasnije do 1. svibnja 2010. godine.

Članak 10.

(1) Poslove praćenja kakvoće mora za kupanje obavlja pravna osoba ovlaštena za poslove praćenja stanja iz područja zaštite okoliša prema Zakonu o zaštiti okoliša i Zakonu o vodama (u daljnjem tekstu: ovlaštenik).
(2) Poslovi praćenja iz stavka 1. ovoga članka jesu:
- uzorkovanje,
- praćenje drugih značajki kakvoće mora,
- laboratorijska analiza uzoraka,
- ocjena rezultata dobivenih uzorkovanjem,
- izrada izvješća prema odredbama ove Uredbe i
- izrada profila mora za kupanje.

Članak 11.

Sredstva za praćenje kakvoće mora na morskoj plaži, izradu kartografskih prikaza morskih plaža, te izradu i obnavljanje profila mora za kupanje prema odredbama ove Uredbe osigurava županija.

Članak 12.

(1) Prije početka sezone kupanja, ovlaštenik iz članka 10. ove Uredbe izrađuje vremenski raspored praćenja kakvoće mora uz suglasnost nadležnog upravnog tijela u županiji.
(2) Praćenje kakvoće mora za kupanje obavlja se ispitivanjem mora i započinje najkasnije u roku od četiri dana od dana utvrđenog u vremenskom rasporedu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 13.

Točke uzimanja uzoraka mora za kupanje na morskoj plaži određuju se:
- na pješčanoj ili šljunkovitoj plaži po jedna na svakih 100 m dužine, na mjestima gdje se očekuje najveći broj kupača ili gdje se, prema profilu mora za kupanje, očekuje najveći rizik od onečišćenja,
- na ostalim plažama po jedna točka na svakih 200 m dužine, na mjestima gdje se očekuje najveći broj kupača ili gdje se, prema profilu mora za kupanje, očekuje najveći rizik od onečišćenja,
- po jedna točka na ušću vodotoka u more, priobalnog izvora i vrulja, te na mjestima gdje postoji najveći rizik od onečišćenja.

Članak 14.

(1) Na pješčanoj i šljunkovitoj morskoj plaži uzorci se uzimaju u moru dubine od najmanje jedan metar, 30 cm ispod površine.
(2) Na ostalim morskim plažama (kamene obale, hridi i dr.) uzorci se uzimaju na udaljenosti od najmanje jedan metar od obalne linije, u moru dubine od najmanje jedan metar, 30 cm ispod površine.
(3) Na ušću vodotoka u more, priobalnog izvora i vrulja, te na mjestima gdje postoji rizik od onečišćenja, uzorci se uzimaju, gdje je to moguće, u moru dubine od najmanje jedan metar, 30 cm ispod površine.
(4) Uzorci mora za kupanje na morskim plažama uzimaju se svakih 15 dana.

Članak 15.

(1) Podaci pri svakom uzorkovanju mora za kupanje unose se u obrazac UMK - uzorkovanje mora za kupanje.
(2) Pravila o postupanju s uzorcima mora za kupanje dani su u Prilogu II. ove Uredbe.

Članak 16.

Analiza mikrobioloških pokazatelja obavlja se primjenom metoda ispitivanja iz Priloga I. ove Uredbe.

Članak 17.

(1) Uzorci mora za kupanje na morskim plažama ne uzimaju se za vrijeme jake kiše, jakog vjetra, velikih valova ili pojave proliferacije makroalgi/fitoplanktona.
(2) U slučaju pojava iz stavka 1. ovoga članka ne postupa se po vremenskom rasporedu praćenja kakvoće mora iz članka 12. stavka 1. ove Uredbe.
(3) Uzimanje uzoraka po vremenskom rasporedu nadoknađuje se odmah po prestanku pojava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

(1) U slučaju iznenadnog onečišćenja mora za kupanje na plažama, ovlaštenik po obavijesti o onečišćenju, odmah obavlja uzorkovanje mora. Dobivene podatke ovlaštenik dostavlja nadležnom upravnom tijelu u županiji i inspekciji zaštite okoliša.
(2) Dobiveni podaci iz stavka 1. ovoga članka ne uzimaju se u obzir kod ocjenjivanja kakvoće mora za kupanje.

Članak 19.

(1) Na temelju rezultata praćenja kakvoće mora za kupanje određuje se:
- pojedinačna ocjena,
- godišnja ocjena i
- konačna ocjena.
(2) Pojedinačna ocjena određuje se nakon svakog ispitivanja tijekom sezone kupanja prema graničnim vrijednostima mikrobioloških pokazatelja iz Priloga I. tablice 1. ove Uredbe.
(3) Godišnja ocjena određuje se po završetku sezone kupanja na temelju skupa podataka o kakvoći mora za kupanje za tu sezonu kupanja, prema graničnim vrijednostima mikrobioloških pokazatelja iz Priloga I. tablice 2. ove Uredbe.
(4) Konačna ocjena određuje se po završetku posljednje sezone kupanja i tri prethodne sezone kupanja, prema graničnim vrijednostima mikrobioloških pokazatelja iz Priloga I. tablice 2. ove Uredbe, na temelju skupa podataka od najmanje 28 uzoraka za svaku točku ispitivanja.
(5) Ocjene iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka objavljuju na internetskim stranicama županije, Ministarstva i putem sredstava javnog priopćavanja.

Članak 20.

(1) Na temelju pojedinačne ocjene iz članka 19. stavka 2. ove Uredbe, more se razvrstava kao izvrsno, dobro i zadovoljavajuće.
(2) Na temelju godišnje i konačne ocjene iz članka 19. stavaka 3. i 4. ove Uredbe, more se razvrstava kao izvrsno, dobro, zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće.

Članak 21.

Prvo konačno ocjenjivanje mora za kupanje mora se obaviti do 1. studenoga 2012. godine.

Članak 22.

More za kupanje razvrstano prema članku 20. stavcima 1. i 2. ove Uredbe prikazuje se na kartografskom prikazu i na informativnoj ploči morske plaže obojanim kružnim simbolom:
- izvrsno: plavo,
- dobro: zeleno,
- zadovoljavajuće: žuto,
- nezadovoljavajuće: crveno.

Članak 23.

(1) Kada uzorkovanjem dobiveni mikrobiološki pokazatelji prelaze granične vrijednosti za ocjenu "zadovoljavajuće" iz Priloga I. tablice 1. ove Uredbe, smatra se da je došlo do kratkotrajnog onečišćenja.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenik odmah obavještava inspektora zaštite okoliša i druge nadležne inspektore, prema posebnim propisima (koordinirani inspekcijski nadzor), radi utvrđivanja izvora onečišćenja.
(3) Do prestanka kratkotrajnog onečišćenja, ovlaštenik svakodnevno obavlja dodatna uzorkovanja.

Članak 24.

(1) Dobiveni podaci uzorkovanja u slučaju kratkotrajnog onečišćenja ne unose se u skup podataka za određivanje ocjene kakvoće mora.
(2) Broj uzoraka koji se ne pribrajaju ukupnom skupu podataka za određivanje ocjene kakvoće mora po sezoni kupanja radi kratkotrajnog onečišćenja ne smije biti veći od jednog uzorka.
(3) Po prestanku kratkotrajnog onečišćenja ovlaštenik obavlja dodatno uzorkovanje u roku od sedam dana, radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja. Dobiveni podaci se unose u skup podataka.

Članak 25.

(1) Poznatom onečišćivaču kratkotrajnog onečišćenja, inspektor zaštite okoliša naređuje poduzimanje mjere uklanjanja posljedica onečišćenja.
(2) Ako onečišćivač kratkotrajnog onečišćenja nije poznat, provedbu mjere iz stavka 1. ovog članka inspektor zaštite okoliša naređuje koncesionaru plaže ili jedinici lokalne samouprave, ako plaža nije dana u koncesiju.
(3) Koncesionar plaže ili jedinica lokalne samouprave imaju pravo povrata učinjenog troška uklanjanja izvora onečišćenja iz stavka 2. ovoga članka, od osobe za koju se naknadno utvrdi da je uzrokovala onečišćenje.

Članak 26.

O pojavi kratkotrajnog onečišćenja ovlaštenik odmah obavještava nadležno upravno tijelo u županiji koje je dužno putem sredstava javnog priopćavanja informirati javnost, koncesionara i/ili jedinicu lokalne samouprave upozorenjem o pojavi i očekivanom trajanju onečišćenja.

Članak 27.

(1) Onečišćenje se smatra trajnim ako kakvoća mora na morskoj plaži nakon uklanjanja izvora onečišćenja i nakon sljedećeg redovnog uzorkovanja ne odgovara propisanim graničnim vrijednostima mikrobioloških pokazatelja iz Priloga I. tablice 1. ove Uredbe.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka inspektor zaštite okoliša naređuje trajnu zabranu kupanja na morskoj plaži, postavljanje službene oznake zabrane kupanja (u daljnjem tekstu: službena oznaka) i postavljanje barijera na kopnenom i morskom dijelu plaže.
(3) Službena oznaka se postavlja na vidljivom mjestu plaže (postavljanjem na poseban stup, na ogradu plaže i slično).
(4) Uvjete za postavljanje službene oznake te postavljanje barijera osigurava koncesionar ili jedinica lokalne samouprave.

Članak 28.

(1) Inspektor zaštite okoliša izdaje odobrenje za uklanjanje službene oznake i barijera, ako su dva uzastopno analizirana uzorka mora ocijenjena ocjenom "zadovoljavajuće", "dobro" ili "izvrsno".
(2) Uklanjanje službene oznake i barijera obavlja koncesionar ili jedinica lokalne samouprave.

Članak 29.

(1) Službena oznaka zabrane kupanja izrađuje se sukladno normi HRN ISO 3864.
(2) Likovni prikaz oznake čini plivač (crna boja) i valovi (crna boja) na bijeloj koncentričnoj kružnici s crvenom oznakom zabrane.
(3) Grafički prikaz oznake dan je u Prilogu III. ove Uredbe.

Članak 30.

(1) Ako profil mora za kupanje iz članka 9. ove Uredbe ukazuje da postoji rizik od onečišćenja, profil sadrži sljedeće informacije:
- prirodu onečišćenja, učestalost i očekivano trajanje onečišćenja,
- mjere otklanjanja onečišćenja i
- tijelo nadležno za otklanjanje onečišćenja.
(2) Ukoliko se na morskoj plaži i/ili njezinoj neposrednoj blizini izvrše značajniji građevinski i/ili komunalni zahvati, profil mora za kupanje potrebno je obnoviti prije početka sljedeće sezone kupanja.

Članak 31.

Kad je more iz članka 20. stavka 2. ove Uredbe razvrstano kao izvrsno, dobro, zadovoljavajuće ili nezadovoljavajuće, profil mora za kupanje iz članka 9. ove Uredbe obnavlja se prema Prilogu IV. ove Uredbe.

Članak 32.

(1) Ovlaštenik dostavlja županiji podatke o pojedinačnoj ocjeni u roku od sedam dana od dana utvrđene kakvoće mora za kupanje.
(2) Ovlaštenik dostavlja županiji izvješće o godišnjoj ocjeni u roku od trideset dana nakon završetka praćenja kakvoće mora za kupanje.
(3) Podatke o pojedinačnoj ocjeni iz stavka 1. ovoga članka istog dana po primanju županija stavlja na internetsku stranicu i obavještava javnost putem medija.

Članak 33.

(1) Županija dostavlja Ministarstvu odmah podatke o pojedinačnoj ocjeni i izvješće o godišnjoj ocjeni najkasnije do 5. studenoga tekuće godine.
(2) Ministarstvo izrađuje izvješće o godišnjoj ocjeni na plažama hrvatskog Jadrana najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.
(3) Podaci i Izvješća iz stavaka 1. i 2. ovoga članka objavljuju se na internetskoj stranici županije, odnosno Ministarstva.

Članak 34.

(1) Županija izrađuje i dostavlja Ministarstvu prvo izvješće o konačnoj ocjeni najkasnije do 5. studenoga 2012. godine.
(2) Ministarstvo izrađuje i Prvo izvješće o konačnoj ocjeni na plažama hrvatskog Jadrana najkasnije do 15. prosinca 2012. godine.

Članak 35.

Agencija za zaštitu okoliša dostavlja izvješće o godišnjoj ocjeni na plažama hrvatskog Jadrana i izvješće o konačnoj ocjeni na plažama hrvatskog Jadrana Europskoj komisiji, prema Direktivi br. 2006/07/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju vodom za kupanje, kojom se ukida Direktiva 76/160/EEZ.

Članak 36.

(1) Koncesionar plaže i/ili jedinica lokalne samouprave dužan je na morskim plažama iz članka 7. ove Uredbe, na vidnim mjestima, istaknuti informativne ploče s podacima o kakvoći mora, općem opisu mora za kupanje, profilu mora za kupanje i informacijama o mogućim izvanrednim događajima na morskoj plaži.
(2) Ako je na morskoj plaži postavljena službena oznaka, informacija o zabrani kupanja se navodi na informativnoj ploči.
(3) Informativna ploča iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke iz profila mora za kupanje i postavlja se najkasnije do 1. svibnja 2010. godine.

Članak 37.

Prilozi I., II., III. i IV., te obrasci UMK i PMK s odgovarajućim sadržajem tiskani su uz ovu Uredbu i njezin su sastavni dio.

Članak 38.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama ("Narodne novine", broj 33/96).

Članak 39.

Ova Uredba objavljuje se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine, osim odredbe članka 35. ove Uredbe, koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 351-02/08-01/01
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 20. lipnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
 

PRILOG I.

Tablica 1. STANDARDI ZA OCJENU KAKVOĆE MORA NAKON
SVAKOG ISPITIVANJA

Pokazatelj

Kakvoća mora

Metoda
ispitivanja

izvrsna

dobra

zadovoljavajuća

crijevni enterokoki (bik*/100 ml)

<60

61-100

101-200

HRN EN ISO 7899-1 ili HRN EN ISO 7899-2

Escherichia coli
(bik*/100 ml)

<100

 

101-200

 

201-300

 

HRN EN ISO 9308-1 ili HRN EN ISO 9308-3

* bik - broj izraslih kolonija

Tablica 2. STANDARDI ZA OCJENU KAKVOĆE MORA NA KRAJU
SEZONE KUPANJA I ZA PRETHODNE TRI SEZONE
KUPANJA

Pokazatelj

Izvrsna

Dobra

Zadovoljavajuća

Nezadovoljavajuća

crijevni
enterokoki(bik/100 ml)

≤100*

≤200*

≤185**

>185**(2)

Escherichia coli
(bik/100 ml)

≤150*

≤300*

≤300**

>300**(2)

                   (*) Temeljeno na vrijednosti 95-og percentila(1)
                  (**)Temeljeno na vrijednosti 90-og percentila (1)


(1) Temeljeno na log10 normalnoj raspodjeli koncentracija mikrobioloških pokazatelja, vrijednosti pojedinih percentila dobivaju se na sljedeći način:
* izračunavaju se logaritmi (log10) svih bakterijskih koncentracija (u slučaju nultih vrijednosti koncentracija uzimaju se logaritamske vrijednosti koncentracija koje predstavljaju graničnu vrijednost detekcije korištene analitičke metode)
* izračunava se aritmetička sredina logaritmiranih vrijednosti koncentracija (μ)
* izračunava se standardna devijacija logaritamskih vrijednosti (σ)
* 90-i i 95-i percentili izračunavaju se na sljedeći način:
90-i percentil = antilog (μ + 1.282 σ)
95-i percentil = antilog (μ + 1.65 σ)
(2) Trenutačno djelovanje za pojedinačne uzorke, ukoliko broj crijevnih enterokoka prijeđe 300bik/100 mL, E.coli 500bik/100ml

PRILOG II.

PRAVILA O RUKOVANJU UZORCIMA ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU

1. Sterilizacija bočica za uzorke
Bočice za uzorke moraju se sterilizirati:
- u autoklavu u trajanju od najmanje 15 minuta na temperaturi od 121°C, ili
- suhom sterilizacijom na temperaturi između 160°C i 170°C u trajanju od najmanje jednog sata, ili
- mogu se koristiti bočice za jednokratno uzorkovanje koje je proizvođač podvrgnuo sterilizaciji zračenjem
2. Uzorkovanje
Uzorkovanje se obavlja ručnim uzorkivačem sa sterilnom prozirnom bocom volumena najmanje 250 ml.
Boce za uzorke moraju biti od prozirnog i neobojenog materijala (staklo, polietilen ili polipropilen).
U svrhu sprječavanja slučajne kontaminacije, osoba koja obavlja uzorkovanje mora koristiti aseptičnu tehniku kako bi se očuvala sterilnost boca za uzorke. Ako se postupak ispravno provodi, nema potrebe za dodatnom sterilnom opremom (poput sterilnih rukavica ili sterilnog ručnog uzorkivača).
Boca s uzorkom mora biti jasno označena neizbrisivom tintom.
3. Skladištenje i prijevoz uzoraka
Uzorci mora se od mjesta uzorkovanja do obrade u laboratoriju moraju zaštititi od djelovanja svjetla, posebice direktnog sunčevog zračenja, te čuvati u hladnjaku pri temperaturi od približno 4°C ± 3°C.
Vrijeme između uzorkovanja i analize mora biti što je moguće kraće. Preporučuje se da se uzorci analiziraju istog dana kada su uzeti. U iznimnim slučajevima mogu biti analizirani u roku od najduže 24 sata. U međuvremenu moraju biti pohranjeni na tamnom mjestu i na temperaturi od 4°C ± 3°C.

Obrazac - UMK

Uzorak

 

Datum

 

Sat

 

Vjetar

 

KPU O/U/J

KDU O/U/J

Vrijeme S/O

Slanost

 

Temp. zraka (0C)

Temp. mora (0C)

Vidljivo onečišćenje

 

CEu 100 ml

 

E. coli u 100 ml

 

P/O

Jačina J/U

Smjer N/S/E/W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opažanja ili mjerenja na dan uzorkovanja:
Vjetar:
- prisutan (P) ili odsutan (O);
- jačina: jak (J) ili umjeren (U);
- smjer: sjeverni (N), južni (S), istočni (E), zapadni (W);
Kiša dan prije uzorkovanja (KPU) i na dan uzorkovanja (KDU): odsutna (O), umjerena (U), jaka (J);
Vrijeme: sunčano (S), oblačno (O);
Vidljivo onečišćenje: navesti vrstu i razmjer;
Mikrobiološki parametri: crijevni enterokoki (CE) i Escherichia coli (E. coli)
Napomena: U obrazac se svi podaci unose neizbrisivom tintom.


Obrazac PMK

PROFIL MORA ZA KUPANJE

Naziv plaže: .............................................
Lokacija: ................................... Točke uzorkovanja: ...................
Geografske koordinate točke uzorkovanja: (zem. širina i zem. dužina)
Uređena plaža: __ da __ ne Prirodna plaža: __ da __ ne
Tip plaže: __ pješčana __ stjenovita __ šljunčana __ s vegetacijom
Prosječna temperatura mora (za vrijeme sezone): .............................
Slanost mora (za vrijeme sezone) min./max. ......................................
Prevladavajući vjetar (N/S/E/W): .........................................................
Amplitude plime i oseke: ......................................................................
Klasifikacija mora na plaži: __ izvrsno __ dobro __ zadovoljavajuće __ nezadovoljavajuće
Prisustvo makroalgi/cvatnji fitoplanktona: __ da Tip......... Količina ......... __ ne
Potencijalni izvori onečišćenja:
__ otpadne vode __ rijeka, rječica ili potok __ drugi izvori
Procjena stupnja rizika onečišćenja:
__ vrlo nizak __ nizak __ umjeren __ visok __ vrlo visok
Vidljivo onečišćenje plaže: __ da .. Specificiraj tip nečistoće .... __ ne
Učestalost i trajanje očekivanog onečišćenja
Postoji li na plaži sustav informiranja o kakvoći plaže? __ da __ ne
Postoje li metode upozoravanja u slučaju opasnosti na plaži? __ da __ ne
Koncesionar ili jedinica lokalne samouprave:
Kontakt-osoba u slučaju iznenadnog onečišćenja:
Telefon: ........... Mobilni tel.:............ Fax: ............... e-mail:.................
Adresa: .....................................................................................................
Laboratorij u kojem se obavlja analiza: ...............................................


PRILOG III.


GRAFIČKI PRIKAZ SLUŽBENE OZNAKE ZABRANE KUPANJA
PRILOG IV.

OBNAVLJANJE PROFILA MORA ZA KUPANJE
 

Razvrstavanje mora za kupanje

Učestalost obnavljanja profila mora za kupanje (prema Prilogu I. tablici 2)

nezadovoljavajuće

svake dvije (2) godine

zadovoljavajuće

svake tri (3) godine

dobro

svake četiri (4) godine

izvrsno

 

samo u slučaju ako se razvrstano mora promijeni u "dobro", "zadovoljavajuće" ili "nezadovoljavajuće"