Na temelju članka 51. stavka 7. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. travnja 2014. godine donijela

UREDBU O KAKVOĆI VODA ZA KUPANJE

(„Narodne novine“, broj 51/14)

I. OPĆE ODREDBE

Svrha i predmet uređivanja

Članak 1.
(1) Ovom se Uredbom propisuje monitoring, klasifikacija voda za kupanje na površinskim vodama, upravljanje kakvoćom voda za kupanje i informiranje javnosti o kakvoći voda za kupanje u svrhu očuvanja, zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša i zaštite zdravlja ljudi.
(2) Odredbe ove Uredbe odnose se na monitoring kakvoće voda za kupanje na površinskim vodama na kojima se očekuje veliki broj kupača, a za koje nije izdana trajna zabrana kupanja ni trajna preporuka da se kupanje izbjegava (u daljnjem tekstu: voda za kupanje).
(3) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na:
1. kakvoću priobalnih voda za kupanje što se uređuje posebnim propisima o okolišu,
2. bazene za plivanje, uključivo i bazene u toplicama,
3. vode u zatvorenom koje se pročišćavaju ili koriste u terapijske svrhe i
4. umjetno napravljene vode u zatvorenom odvojene od površinskih i podzemnih voda.

Usklađenje s direktivama Europske unije

Članak 2.
Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2006/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. o upravljanju kakvoćom vode za kupanje i stavljanju izvan snage Direktive 76/160/EEZ (SL L 64, 4. 3. 2006.).

Definicije

Članak 3.
Pojedini izrazi, u smislu ove Uredbe, imaju sljedeće značenje:
1. »sezona kupanja« je kalendarsko razdoblje u kojem se može očekivati velik broj kupača;
2. »velik broj kupača« je broj koji utvrđuje jedinica lokalne samouprave s obzirom na broj kupača u prethodnim godinama ili na raspoloživu infrastrukturu i opremu ili druge mjere koje se poduzimaju za promicanje kupanja;
3. »onečišćenje voda« za kupanje je prisutnost mikrobiološkog onečišćenja ili onečišćenja drugim organizmima ili otpadom koji utječe na kakvoću površinskih voda za kupanje i koji čini opasnost za zdravlje kupača;
4. »kratkotrajno onečišćenje« označava mikrobiološko onečišćenje kada pokazatelji iz Priloga I. Tablice 1. stupca A ove Uredbe, prelaze dozvoljene granične vrijednosti iz Priloga I. Tablice 1. stupca C ove Uredbe, a čiji se uzroci mogu jasno utvrditi i za koje se obično ne očekuje da će utjecati na kakvoću voda za kupanje dulje od 72 sata od početka utjecaja na kakvoću voda za kupanje te za koje su utvrđeni postupci predviđanja i rješavanja utvrđenih u Prilogu II. ove Uredbe;
5. »skupina podataka o kakvoći voda za kupanje« označava podatke dobivene u skladu s člankom 4. ove Uredbe;
6. »zabrana kupanja« je zabrana kupanja koja traje sve dok dva uzastopno redovito analizirana uzorka vode ne budu ocijenjena najmanje ocjenom »dobro«;
7. »trajna zabrana kupanja« je zabrana kupanja ili preporuka nekupanja, a traje najmanje jednu sezonu kupanja;
8. »izvanredna situacija« označava prirodni događaj ili kombinaciju prirodnih događaja koji utječe/utječu na kakvoću voda za kupanje na određenoj lokaciji i za koji/koje se ne očekuje da će se u prosjeku javljati češće od jednom u svake četiri godine, kao što su suše, poplave, potresi, klizanja zemljišta i slični događaji;
9. »ocjena kakvoće voda za kupanje« označava postupak ocjenjivanja kakvoće voda za kupanje korištenjem metode ocjenjivanja utvrđene u Prilogu II. ove Uredbe;
10. »profil voda za kupanje« je profil koji se utvrđuje sukladno članku 7. ove Uredbe;
11. »proliferacija cijanobakterija« je nakupljanje cijanobakterija u obliku cvjetanja, prevlake ili pjene;
12. »točka monitoringa« je mjesto unutar granica vode za kupanje na kojem se očekuje:
(a) većina kupača ili
(b) prema profilu vode za kupanje najveća opasnost od onečišćenja;
13. »mjere upravljanja« označavaju sljedeće mjere poduzete u vezi s vodom za kupanje:
(a) uspostavljanje i održavanje profila vode za kupanje,
(b) uspostavljanje kalendara monitoringa,
(c) monitoring voda za kupanje,
(d) ocjenjivanje kakvoće voda za kupanje,
(e) klasifikacija voda za kupanje,
(f) određivanje i procjenjivanje uzroka onečišćenja koji bi mogli utjecati na vodu za kupanje i narušiti zdravlje kupača,
(g) informiranje javnosti,
(h) poduzimanje radnji kako bi se spriječilo izlaganje kupača onečišćenju,
(i) poduzimanje radnji kako bi se smanjio rizik od onečišćenja;
14. »iznimne okolnosti« su neočekivane situacije koje imaju ili za koje bi se opravdano moglo očekivati da će imati štetan utjecaj na kakvoću voda za kupanje i na zdravlje kupača, a čiju učestalost nije moguće predvidjeti, kao što su slučajno ili neočekivano izlijevanje iz komunalnih vodnih građevina uslijed oštećenja i kvarova, onečišćenja uzrokovana ljudskim aktivnostima i slične situacije.

II. KAKVOĆA I UPRAVLJANJE VODOM ZA KUPANJE

Monitoring

Članak 4.
(1) Jedinica lokalne samouprave prije početka svake sezone kupanja donosi odluku kojom se:
– utvrđuju lokacije za kupanje na kojima se provodi monitoring kakvoće voda, navodeći i razlog eventualne promjene u odnosu na prethodnu sezonu kupanja,
– utvrđuje trajanje sezone kupanja na površinskim vodama za kupanje,
– prikazuje ocjena o kakvoći površinskih voda za kupanje za prethodnu sezonu kupanja te obavlja klasifikacija za prethodne 4 sezone kupanja,
– izrađuje kartografski prikaz plaže u skladu s Prilogom VI. ove Uredbe,
– određuju profili voda za kupanje u skladu s Prilogom III. ove Uredbe.
(2) Trajanje sezone kupanja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka u pravilu obuhvaća razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka jedinica lokalne samouprave, ovisno o vremenskim i lokalnim prilikama, može donijeti odluku da sezona kupanja traje duže ili kraće.
(4) Jedinica lokalne samouprave osigurava provođenje monitoringa kakvoće voda za kupanje.
(5) Poslove monitoringa kakvoće voda za kupanje obavljaju laboratoriji koji su ovlašteni za poslove uzimanja uzoraka i ispitivanja voda sukladno propisu iz članka 221. Zakona o vodama (u daljnjem tekstu: ovlašteni laboratorij). Ovlašteni laboratorij dostavlja jedinici lokalne samouprave i Hrvatskim vodama rezultate analiza u roku od sedam dana od završetka analiza.
(6) Jedinica lokalne samouprave osigurava da se analiza kakvoće voda za kupanje obavlja u skladu s referentnim metodama navedenim u Prilogu I. ove Uredbe i pravilima određenima u Prilogu V. ove Uredbe.
(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka jedinica lokalne samouprave može dopustiti ovlaštenom laboratoriju uporabu drugih metoda ili pravila ako ovlašteni laboratorij može pružiti dokaze da će tako dobiveni rezultati biti ekvivalentni onima dobivenima uporabom metoda navedenih u Prilogu I. ove Uredbe i pravilima određenima u Prilogu V. ove Uredbe. U slučaju uporabe takvih ekvivalentnih metoda ili pravila jedinica lokalne samouprave je dužna dostaviti Hrvatskim vodama sve relevantne informacije kako bi se iste dostavile Europskoj komisiji na način propisan u članku 14. ove Uredbe.
(8) Prije početka sezone kupanja, ovlašteni laboratorij izrađuje i dostavlja Hrvatskim vodama kalendar monitoringa kakvoće voda za kupanje uz suglasnost jedinice lokalne samouprave. Uzorkovanje i analiza za potrebe monitoringa kakvoće voda za kupanje započinje najkasnije u roku od četiri dana od dana utvrđenog u kalendaru monitoringa.
(9) Monitoring pokazatelja određenih u Prilogu I. tablicama 1. i 2. stupcu A ove Uredbe provodi se u skladu s Prilogom IV. ove Uredbe. Rezultati tog monitoringa mogu se koristiti za izradu skupina podataka o kakvoći voda za kupanje iz članka 5. ove Uredbe.
(10) Uzorci uzeti tijekom kratkotrajnog onečišćenja mogu se zanemariti i ne smiju biti veći od 15% ukupnog broja uzoraka uzetih u kalendaru monitoringa za to razdoblje ili od jednog uzorka po sezoni kupanja, već prema tome što je od toga veće. Oni se zamjenjuju uzorcima uzetima u skladu s Prilogom IV. ove Uredbe.
(11) U izvanrednim situacijama mora se obustaviti kalendar monitoringa iz stavka 8. ovoga članka. Nakon prestanka izvanredne situacije, kalendar monitoringa se počinje ponovno provoditi čim je prije moguće te se uzimaju uzorci koji trebaju zamijeniti one koji nedostaju zbog izvanredne situacije.
(12) Ovlašteni laboratorij mora izvijestiti jedinicu lokalne samouprave i Hrvatske vode o obustavi kalendara monitoringa i navesti razloge obustave. Takvo izvješće je sastavni dio sljedećeg godišnjeg izvješća iz članka 14. ove Uredbe.
(13) U slučaju onečišćenja ovlašteni laboratorij odmah obavještava državnog vodopravnog inspektora radi utvrđivanja izvora onečišćenja i poduzimanja mjera sukladno Prilogu VIII. ove Uredbe te jedinicu lokalne samouprave koja je dužna putem sredstava javnog priopćavanja obavijestiti javnost o pojavi i očekivanom trajanju onečišćenja.

Ocjena kakvoće voda za kupanje

Članak 5.
(1) Prikupljanje skupina podataka o kakvoći voda za kupanje se obavlja monitoringom pokazatelja određenih u Prilogu I. tablicama 1. i 2. stupcu A ove Uredbe.
(2) Ocjena kakvoće voda za kupanje obavlja se:
– za svaku vodu za kupanje,
– za svaki uzorak uzet za svaku vodu za kupanje tijekom sezone kupanja u skladu s Prilogom I. Tablicom 1. ove Uredbe,
– po završetku svake sezone kupanja,
– na temelju skupina podataka o kakvoći voda za kupanje prikupljenih za tu sezonu kupanja i za tri prethodne sezone kupanja i
– u skladu s postupkom određenim u Prilogu II. ove Uredbe.
(3) Skupina podataka o kakvoći voda za kupanje iz stavka 2. podstavka 4. ovoga članka, korištena za ocjenjivanje kakvoće voda za kupanje uvijek sadrži najmanje 20 uzoraka ili, u posebnim okolnostima iz Priloga IV. točke 2. ove Uredbe, 12 uzoraka.
(4) Iznimno od stavka 2. podstavka 4. ovoga članka jedinica lokalne samouprave može odlučiti provesti ocjenjivanje kakvoće voda za kupanje na temelju skupine podataka o kakvoći voda za kupanje za manje od četiri sezone kupanja, u slučajevima ako:
– se radi o novoidentificiranoj vodi za kupanje;
– su nastale promjene koje će vjerojatno utjecati na klasifikaciju voda za kupanje u skladu s člankom 6. ove Uredbe, u kojem se slučaju ocjena provodi na temelju skupina podataka o kakvoći voda za kupanje koji se sastoji isključivo od rezultata za uzorke prikupljene od nastanka promjena, pod uvjetom da:
– je ili zadovoljen zahtjev iz stavka 3. ovoga članka, ili
– se skupina podataka o kakvoći voda za kupanje, korištena za ocjenjivanje, sastoji od najmanje osam uzoraka za vode za kupanje u kojima sezona kupanja ne traje dulje od 8 tjedana.
U tom slučaju jedinica lokalne samouprave je dužna dostaviti Hrvatskim vodama sve relevantne informacije kako bi se iste dostavile Europskoj komisiji na način propisan u članku 14. ove Uredbe, kao i u slučaju da se kasnije želi vratiti na provođenje ocjenjivanja sukladno stavku 2. podstavku 4. ovoga članka. Primjenjivo razdoblje ocjenjivanja ne smije se mijenjati češće od jednom u pet godina.
(5) Jedinica lokalne samouprave, s obzirom na ocjene kakvoće voda za kupanje, može postojeće vode za kupanje razdijeliti ili grupirati. Postojeće vode za kupanje mogu se grupirati samo ako:
– su susjedne,
– su u prethodne četiri sezone kupanja slično ocijenjene u skladu sa stavcima 2. i 3. ovoga članka i
– imaju profile voda za kupanje koji imaju zajedničke faktore rizika ili takvi rizici ne postoje.

Klasifikacija i status voda za kupanje

Članak 6.
(1) Na temelju rezultata ocjenjivanja kakvoće voda za kupanje provedenog u skladu s člankom 5. ove Uredbe, vode za kupanje se, u skladu s kriterijima određenima u Prilogu II. ove Uredbe, klasificiraju kao:
– »nezadovoljavajuće«,
– »zadovoljavajuće«,
– »dobre« ili
– »izvrsne«.
(2) Prva klasifikacija se mora završiti do kraja sezone kupanja 2015. godine.
(3) Do kraja sezone kupanja 2015. godine sve vode za kupanje moraju biti barem »zadovoljavajuće«. Jedinica lokalne samouprave poduzima realne i primjerene mjere koje smatra odgovarajućima kako bi se povećao broj voda za kupanje klasificiranih kao »izvrsne« ili »dobre«.
(4) Vode za kupanje mogu se privremeno klasificirati kao »nezadovoljavajuće«, a ipak ostati u skladu s ovom Uredbom ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. u vezi sa svakom vodom za kupanje klasificiranom kao »nezadovoljavajuća« poduzimaju se sljedeće mjere koje će vrijediti od sezone kupanja koja slijedi nakon klasifikacije:
– primjerene mjere upravljanja, uključujući zabranu kupanja ili preporuku da se izbjegava kupanje s ciljem sprječavanja izlaganja kupača onečišćenju sukladno Prilogu VIII. ove Uredbe,
– utvrđivanje uzroka i razloga za nepostizanje statusa »zadovoljavajuće« kakvoće,
– primjerene mjere sprječavanja, smanjenja ili uklanjanja uzroka onečišćenja i
– upozoravanje javnosti jasnim i jednostavnim znakom upozorenja i obavješćivanje o uzrocima onečišćenja i poduzetim mjerama, na temelju profila vode za kupanje, a u skladu s člankom 13. ove Uredbe.
2. ako je voda za kupanje klasificirana kao »nezadovoljavajuća« tijekom pet uzastopnih godina, državni vodopravni inspektor uvodi trajnu zabranu kupanja ili trajnu preporuku da se izbjegava kupanje. Međutim, trajna zabrana kupanja ili trajna preporuka da se izbjegava kupanje može se uvesti i prije isteka petogodišnjeg razdoblja ako postizanje »zadovoljavajuće« kakvoće nije moguće ili je preskupo.
(5) Voda za kupanje klasificirana sukladno stavku 1. ovoga članka prikazuje se na kartografskom prikazu i na obavijesnoj ploči u skladu s Prilogom VII. ove Uredbe.

Profili voda za kupanje

Članak 7.
(1) Profili voda za kupanje se uspostavljaju, revidiraju i ažuriraju samo za površinske vode za koje je monitoringom sukladno članku 44. Zakona o vodama utvrđeno dobro ekološko i kemijsko stanje ili ekološki potencijal.
(2) Profili voda za kupanje se uspostavljaju, revidiraju i ažuriraju u skladu s Prilogom III. ove Uredbe. Svaki profil vode za kupanje može obuhvaćati samostalnu vodu za kupanje ili više susjednih voda za kupanje.
(3) Podaci o profilu vode za kupanje unose se u Obrazac profila vode za kupanje (obrazac – PVK) iz Priloga III. ove Uredbe.

Mjere upravljanja u iznimnim okolnostima

Članak 8.
Jedinica lokalne samouprave osigurava poduzimanje pravodobnih i odgovarajućih mjera upravljanja u iznimnim okolnostima. Takve mjere moraju uključivati informacije za javnost i, prema potrebi, privremenu zabranu kupanja sukladno Prilogu VIII. ove Uredbe.

Opasnosti od cijanobakterija

Članak 9.
(1) Kada profil vode za kupanje ukazuje na mogućnost proliferacije cijanobakterija, provodi se odgovarajući monitoring kako bi se omogućila pravodobna identifikacija zdravstvenih rizika.
(2) Kada dođe do proliferacije cijanobakterija i kada se ustanovi ili pretpostavi zdravstveni rizik, u najkraćem roku se poduzimaju odgovarajuće mjere upravljanja kako bi se spriječila izloženost rizicima, uključujući informiranje javnosti.

Ostali pokazatelji

Članak 10.
Vode za kupanje pregledavaju se vizualno da bi se utvrdilo postoji li onečišćenje ostacima katrana, staklom, plastikom, gumom, uljem ili drugog sličnog otpada. Ako se utvrdi takvo onečišćenje, poduzimaju se mjere upravljanja uključujući informiranje javnosti.

Suradnja na prekograničnim vodama

Članak 11.
Ukoliko se na riječnom slivu očekuje prekogranični utjecaj na kakvoću voda za kupanje, na odgovarajući način se osigurava suradnja sa susjednim državama, uključujući razmjenu informacija i obavljanje zajedničkih radnji u cilju kontrole takvih utjecaja.

III. RAZMJENA INFORMACIJA

Sudjelovanje javnosti

Članak 12.
(1) Jedinica lokalne samouprave potiče sudjelovanje javnosti u provedbi aktivnosti vezanih za kakvoću voda za kupanje koje se posebno odnose na utvrđivanje lokacija za kupanje i trajanja sezone kupanja iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe.
(2) U provedbi aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka jedinica lokalne samouprave mora javnosti omogućiti da:
– sazna kako može sudjelovati i
– iznese prijedloge, primjedbe ili pritužbe
te je dužna dobivene informacije uzeti u obzir s dužnom pažnjom.

Informiranje javnosti

Članak 13.
(1) Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati pružanje i pravodobnu dostupnost informacija tijekom sezone kupanja na lako pristupačnom mjestu u neposrednoj blizini svake vode za kupanje, i to:
1. trenutnu klasifikaciju voda za kupanje i svaku zabranu kupanja ili preporuku nekupanja iz ovoga članka uz pomoć jasnog i jednostavnog znaka ili simbola,
2. općenit opis voda za kupanje, koji nije pisan jezikom struke, temeljen na profilima voda za kupanje uspostavljenima u skladu s Prilogom III. ove Uredbe,
3. u slučaju voda za kupanje izloženih kratkotrajnom onečišćenju:
3.1. obavijest da je voda za kupanje izložena kratkotrajnom onečišćenju,
3.2. navođenje broja dana tijekom kojih je kupanje bilo zabranjeno ili se nije preporučivalo tijekom prethodnih sezona kupanja zbog takvog onečišćenja,
3.3. upozorenje kad god se takvo onečišćenje predviđa ili je prisutno,
4. informacije o prirodi i očekivanom trajanju izvanrednih situacija i iznimnih okolnosti tijekom takvih događaja,
5. kad god je kupanje zabranjeno ili se ne preporuča, obavijest za javnost u kojoj se navode razlozi,
6. kad god je uvedena trajna zabrana kupanja ili trajna preporuka nekupanja, obavijest da dotično područje više nije voda za kupanje i razlozi za takvu klasifikaciju, te
7. navođenje izvora detaljnijih informacija u skladu sa stavkom 2. ovoga članka.
(2) Primjerena sredstva priopćavanja i tehnologije, uključujući internet koriste se za aktivno i žurno pružanje informacija iz stavka 1. ovoga članka, kao i za sljedeće informacije na nekoliko jezika kada je to primjereno:
1. popis voda za kupanje,
2. klasifikacija svake vode za kupanje u posljednje 3 godine i njezin profil, uključujući rezultate monitoringa,
3. podatke o uzrocima onečišćenja i mjerama poduzetim s ciljem sprječavanja izlaganja kupača onečišćenju u slučaju kada je voda za kupanje klasificirana kao »nezadovoljavajuća«,
4. ako je voda za kupanje izložena kratkotrajnom onečišćenju, opće informacije o:
4.1. uvjetima koji su vjerojatno doveli do kratkotrajnog onečišćenja,
4.2. vjerojatnosti za takvo onečišćenje i njegovo pretpostavljeno trajanje,
4.3. uzrocima onečišćenja i mjerama poduzetima za sprječavanje izlaganja kupača onečišćenju i uklanjanje njegovih uzroka.
(3) Popis iz stavka 2. točke 1. ovoga članka mora biti dostupan javnosti svake godine prije početka sezone kupanja. Rezultati monitoringa iz stavka 2. točke 2. ovoga članka moraju biti objavljeni na internetskim stranicama jedinice lokalne samouprave, Hrvatskih voda, ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo i Agencije za zaštitu okoliša, po završetku analize.
(4) Informacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju se učiniti dostupnima čim su na raspolaganju.
(5) Kad god je to moguće, javnost se informira korištenjem georeferentne tehnologije na jasan način, posebice korištenjem znakova i simbola.

Izvješća

Članak 14.
(1) Podatke iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe jedinica lokalne samouprave dostavlja Hrvatskim vodama prije početka svake sezone kupanja, a najkasnije do 30. travnja tekuće godine.
(2) Hrvatske vode su dužne na temelju podataka iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Agenciji za zaštitu okolišu popis svih utvrđenih voda za kupanje u Republici Hrvatskoj, kao i razloge eventualnih promjena na utvrđenim lokacijama u odnosu na prethodnu sezonu kupanja najkasnije do 20. svibnja tekuće godine uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.
(3) Agencija za zaštitu okoliša dostavlja popis iz stavka 2. ovoga članka Europskoj komisiji najkasnije do početka sezone kupanja.
(4) Jedinica lokalne samouprave putem ovlaštenih laboratorija dostavlja Hrvatskim vodama rezultate monitoringa i ocjenu kakvoće voda za kupanje za svaku vodu za kupanje za tu sezonu kupanja, kao i opis poduzetih značajnih mjera upravljanja, najkasnije do 15. studenoga tekuće godine.
(5) Hrvatske vode su dužne na temelju podataka iz stavka 4. ovoga članka izraditi izvješće za sve utvrđene vode za kupanje u Republici Hrvatskoj za tu sezonu kupanja te ga dostaviti Agenciji za zaštitu okoliša najkasnije do 15. prosinca tekuće godine uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.
(6) Agencija za zaštitu okoliša dostavlja izvješće iz stavka 5. ovoga članka Europskoj komisiji najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
(7) Izvješće iz stavka 5. ovoga članka se objavljuje na internetskim stranicama ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo, Agencije za zaštitu okoliša i Hrvatskih voda.

Sastavni dijelovi ove Uredbe

Članak 15.
Prilozi I., II., III., IV., V., VI., VII. i VIII. sastavni su dio ove Uredbe.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Dostava podataka za izradu prvog popisa voda za kupanje

Članak 16.
Iznimno od odredbe članka 14. stavka 1. ove Uredbe, za potrebe izrade prvog popisa svih utvrđenih voda za kupanje u Republici Hrvatskoj iz članka 14. stavka 2. ove Uredbe, jedinica lokalne samouprave dostavlja Hrvatskim vodama podatke iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe najkasnije do 15. svibnja 2014. godine.

Stupanje na snagu

Članak 17.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kakvoći voda za kupanje (»Narodne novine«, broj 51/2010).

Članak 18.
Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

PRILOG I.

Tablica 1. STANDARDI ZA OCJENU KAKVOĆE VODA NAKON SVAKOG ISPITIVANJA

A
B
C
F
Pokazatelj
Izvrsna
Dobra
Metoda ispitivanja
crijevni enterokoki (bik/100 ml)
≤200
≤400
HRN EN ISO 7899-1 ili HRN EN ISO 7899-2

Escherichia coli

(bik/100 ml)

≤500
≤1000
HRN EN ISO 9308-1 ili HRN EN ISO 9308-3

Kada su vrijednosti bik/100 ml pojedinog pokazatelja više od vrijednosti navedenih u stupcu C smatra se da je došlo do kratkotrajnog onečišćenja i da kakvoća vode nije zadovoljavajuća

Tablica 2. STANDARDI ZA OCJENU KAKVOĆE VODA NA KRAJU SEZONE KUPANJA I ZA PRETHODNE TRI SEZONE KUPANJA

A
B
C
D
E
F
Pokazatelj
Izvrsna
Dobra
Zadovoljavajuća
Nezadovoljavajuća

Metoda

ispitivanja

crijevni

enterokoki

(bik/100 ml)

≤200*
≤400*
≤330**
> 330**
HRN EN ISO 7899-1 ili HRN EN ISO 7899-2
Escherichia coli (bik/100 ml)
≤ 500*
≤ 1000*
≤ 900**
>900**
HRN EN ISO 9308-1 ili HRN EN ISO 9308-3

bik – broj izraslih kolonija
(*) Temeljeno na vrijednosti 95-og percentila(1)
(**)Temeljeno na vrijednosti 90-og percentila(1)
Temeljeno na log10 normalnoj raspodjeli mikrobioloških podataka dobivenih mikrobiološkom analizom uzorka vode za kupanje, vrijednosti pojedinih percentila dobivaju se na sljedeći način:
• izračunavaju se vrijednosti logaritma (log10) iz broja izraslih kolonija dobivenih pojedinom mikrobiološkom metodom u 100 ml uzorka (u slučaju nultih vrijednosti broja kolonija uzimaju se logaritamske vrijednosti broja kolonija koje predstavljaju graničnu vrijednost detekcije korištene analitičke metode)
• izračunava se aritmetička sredina logaritmiranih vrijednosti broja izraslih kolonija (μ)
• izračunava se standardna devijacija logaritamskih vrijednosti (σ)
• 90-i i 95-i percentili izračunavaju se na sljedeći način: 90-i percentil = antilog (μ + 1.282 σ) 95-i percentil = antilog (μ + 1.65 σ).

PRILOG II.

Ocjenjivanje i klasifikacija voda za kupanje

1. Nezadovoljavajuća kakvoća

Vode za kupanje treba klasificirati kao »nezadovoljavajuće« ako su u skupini podataka o kakvoći voda za kupanje za zadnje razdoblje ocjenjivanja (a) vrijednosti percentila (b) za mikrobiološke pokazatelje lošije (c) od vrijednosti za »zadovoljavajuću kakvoću« određenih u Prilogu I. Tablici 2. stupcu D ove Uredbe.

2. Zadovoljavajuća kakvoća

Vode za kupanje treba klasificirati kao »zadovoljavajuće«:
1. ako su u skupini podataka o kakvoći voda za zadnje razdoblje ocjenjivanja vrijednosti percentila za zadnje razdoblje ocjenjivanja jednake ili bolje (d) od vrijednosti za »zadovoljavajuću kakvoću« određenih u Prilogu I. Tablici 2. stupcu D ove Uredbe i
2. ako su vode za kupanje izložene kratkotrajnom onečišćenju, pod uvjetom da:
– su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući nadzor, sustave ranog upozorenja i praćenja za sprječavanje izlaganja kupača putem upozorenja ili, kada je to potrebno, zabranom kupanja;
– su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja s ciljem sprječavanja, smanjenja ili uklanjanja uzroka onečišćenja i
– broj uzoraka zanemarenih zbog kratkotrajnog onečišćenja tijekom zadnjeg razdoblja ocjenjivanja nije bio veći od 15% ukupnog broja uzoraka uzetih u kalendaru praćenja za to razdoblje ili nije veći od jednog uzorka po sezoni kupanja, već prema tome što je od toga veće.

3. Dobra kakvoća

Vode za kupanje treba klasificirati kao »dobre«:
1. ako su u skupini podataka o kakvoći voda vrijednosti percentila za zadnje razdoblje ocjenjivanja jednake ili bolje (d) od vrijednosti za »dobru kakvoću« određenih u Prilogu I. Tablici 2. stupcu C ove Uredbe i
2. ako su vode za kupanje izložene kratkotrajnom onečišćenju, pod uvjetom da:
– su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući nadzor, sustave ranog upozorenja i praćenja za sprječavanje izlaganja kupača putem upozorenja ili, kada je to potrebno, zabranom kupanja;
– su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja s ciljem sprječavanja, smanjenja ili uklanjanja uzroka onečišćenja i
– broj uzoraka zanemarenih zbog kratkotrajnog onečišćenja tijekom zadnjeg razdoblja ocjenjivanja nije bio veći od 15% ukupnog broja uzoraka uzetih u kalendaru praćenja za to razdoblje ili nije veći od jednog uzorka po sezoni kupanja, već prema tome što je od toga veće.

4. Izvrsna kakvoća

Vode za kupanje treba klasificirati kao »izvrsne«:
1. ako su u skupini podataka o kakvoći voda za zadnje razdoblje ocjenjivanja percentilne vrijednosti za zadnje razdoblje ocjenjivanja jednake ili bolje od vrijednosti za »izvrsnu kakvoću« određenih u Prilogu I. Tablici 2. stupcu B ove Uredbe i
2. ako su vode za kupanje izložene kratkotrajnom onečišćenju, pod uvjetom da:
– su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući nadzor, sustave ranog upozorenja i praćenja za sprječavanje izlaganja kupača putem upozorenja ili, kada je to potrebno, zabranom kupanja;
– su poduzete odgovarajuće mjere upravljanja s ciljem sprječavanja, smanjenja ili uklanjanja uzroka onečišćenja i
– broj uzoraka zanemarenih zbog kratkotrajnog onečišćenja tijekom zadnjeg razdoblja ocjenjivanja nije bio veći od 15% ukupnog broja uzoraka uzetih u kalendaru praćenja za to razdoblje ili nije veći od jednog uzorka po sezoni kupanja, već prema tome što je od toga veće.
NAPOMENE:
(a) »Zadnje razdoblje ocjenjivanja« znači zadnje četiri sezone kupanja ili, kada je primjenjivo, razdoblje navedeno u članku 5. stavku 4. ove Uredbe.
(b) Na temelju percentilne procjene log10 standardne funkcije gustoće vjerojatnosti mikrobioloških podataka dobivenih iz određene vode za kupanje, vrijednost percentila izvodi se kako slijedi:
i. Uzme se vrijednost log10 svih brojenja bakterija u nizu podataka koji treba procijeniti (ako je dobivena vrijednost nula, umjesto toga uzima se vrijednost log10 minimalne granice detekcije korištene metode analize).
ii. Izračuna se aritmetička sredina vrijednosti log10 (μ).
iii. Izračuna se standardna devijacija vrijednosti log10 (σ).
Gornja 90-percentilna točka standardne funkcije gustoće vjerojatnosti podataka dobije se iz sljedeće jednadžbe: gornji 90-percentil = antilog (μ + 1,282 σ).
Gornja 95-percentilna točka standardne funkcije gustoće vjerojatnosti podataka dobije se iz sljedeće jednadžbe: gornji 95-percentil = antilog (μ + 1,65 σ).
(c) »Lošije« označava više vrijednosti koncentracije izražene u bik/100 ml.
(d) »Bolje« označava niže vrijednosti koncentracije izražene u bik/100 ml.

PRILOG III.

Profili voda za kupanje

1. Profil vode za kupanje treba sadržavati:
(a) opis fizikalnih, hidroloških, hidromorfoloških i geografskih karakteristika vode za kupanje
(b) utvrđivanje i procjenu izvora onečišćenja koji mogu utjecati na vodu za kupanje i zdravlje kupača,
(c) procjenu mogućnosti proliferacije cijanobakterija;
(d) ako procjena pod točkom (b) pokazuje da postoji opasnost od kratkotrajnog onečišćenja, sljedeće informacije:
– očekivanu narav, učestalost i trajanje očekivanog onečišćenja,
– detalje o ostalim uzrocima onečišćenja, uključujući i poduzete mjere upravljanja i vremenski plan za njihovo ukidanje,
– mjere upravljanja poduzete tijekom kratkotrajnog onečišćenja i podatke o tijelima odgovornim za poduzimanje takve radnje te njihove kontakt podatke;
(e) lokaciju točke monitoringa,
(f) ocjenu kakvoće vode za kupanje.
2. Ako su vode za kupanje klasificirane kao »dobre«, »zadovoljavajuće« ili »nezadovoljavajuće«, profili voda za kupanje moraju se redovito preispitivati da bi se procijenilo je li se promijenio neki od aspekata navedenih u točki 1. ovoga Priloga. Ako je potrebno, treba ih ažurirati. Učestalost i opseg preispitivanja treba odrediti na temelju naravi i jačine onečišćenja. Međutim, oni moraju biti sukladni barem odredbama i obavljati se minimalno u razmacima navedenima u sljedećoj tablici.

Klasificirane vode za kupanje
»Dobra«
»Zadovoljavajuća«
»Nezadovoljavajuća«
Preispitivanje treba obaviti minimalno svake
četiri godine
tri godine
dvije godine
Aspekti koje treba preispitati (iz točke 1. ovoga Priloga)
(a) do (f)
(a) do (f)
(a) do (f)

Ako su vode za kupanje prethodno bile klasificirane kao »izvrsne«, profile voda za kupanje treba preispitati i, ako je potrebno, ažurirati ih samo ako se klasificiranje promijeni iz »dobro« u »zadovoljavajuće« ili »nezadovoljavajuće«. Preispitivanjem treba obuhvatiti sve aspekte navedene u točki 1. ovoga Priloga.
3. Ako se u vodi ili u blizini vode za kupanje obavljaju veći građevinski radovi ili veće promjene infrastrukture, profil vode za kupanje treba ažurirati prije početka sezone kupanja.
4. Kad god je to izvedivo, informacije iz točke 1. podtočaka (a) i (b) ovoga Priloga treba dostaviti na detaljnom kartografskom prikazu.

Obrazac profila vode za kupanje (Obrazac PVK)

Naziv plaže: ..............................................................................................
Lokacija: ...................................................................................................
Točke uzorkovanja: ................................................................................0
Geografske koordinate točke uzorkovanja: (° ‘ ‘‘) λ (° ‘ ‘‘) odnosno xy
Prirodna plaža: da ne
Uređena plaža: da ne
Tip plaže: s vegetacijom šljunčana stjenovita pješčana
Prosječna temperatura vode (za vrijeme sezone): .................................
Klasificiranje vode na plaži: zadovoljavajuće dobro izvrsno nezadovoljavajuće
Prisustvo cijanobakterija: ne da (Tip.................... Količina ...................)
Potencijalni izvori onečišćenja: otpadne vode drugi izvori
Procjena stupnja rizika onečišćenja: vrlo visok visok umjeren nizak vrlo nizak
Specifikacija tipa nečistoće .....................................................................
Vidljivo onečišćenje plaže: da ne
Učestalost i trajanje očekivanog onečišćenja
Postoji li na plaži sustav informiranja o kakvoći plaže? da ne
Postoje li metode upozoravanja u slučaju opasnosti na plaži? da ne
Pravna ili fizička osoba koja upravlja plažom ili jedinica lokalne samouprave:
Kontakt-osoba u slučaju iznenadnog onečišćenja:
Telefon: ........... Mobilni tel.:............ Faks: ............... e-mail:......................
Adresa: .....................................................................................................
Laboratorij u kojem se obavlja analiza: ......................................................
Vidljivo onečišćenje: navesti vrstu i razmjer;
Mikrobiološki parametri: crijevni enterokoki (CE) i Escherichia coli (E. coli)
Napomena: U obrazac se svi podaci unose neizbrisivom tintom

PRILOG IV.

Monitoring voda za kupanje

1. Jedan uzorak treba uzeti nedugo prije početka svake sezone kupanja, a najkasnije u roku od 10 dana prije početka sezone kupanja. Uzimajući u obzir ovaj dodatni uzorak i podložno točki 2. ovoga Priloga, u svakoj sezoni kupanja treba uzeti i analizirati najmanje pet uzoraka.
2. Međutim, treba uzeti i analizirati samo tri uzorka po sezoni kupanja ako se radi o vodi za kupanje koja ili:
(a) ima sezonu kupanja kraću od osam tjedana; ili
(b) se nalazi na području podložnom posebnim geografskim ograničenjima.
3. Datume uzorkovanja treba raspodijeliti ravnomjerno tijekom cijele sezone kupanja, s razmacima ne duljim od 30 dana.
4. U slučaju kratkotrajnog onečišćenja, 72 sata nakon uzorkovanja tijekom kratkotrajnog onečišćenja, ovlašteni laboratorij obavlja dodatno uzorkovanje kako bi se potvrdio prestanak kratkotrajnog onečišćenja. Taj uzorak ne smije biti dijelom skupine podataka o vodi za kupanje. Ako se odbačeni uzorak mora zamijeniti, po prestanku kratkotrajnog onečišćenja ovlašteni laboratorij po potrebi obavlja dodatno uzorkovanje u roku od sedam dana radi nadomještanja zanemarenog uzorka uzetog za vrijeme kratkotrajnog onečišćenja. Ti podaci se unose u skup podataka.
5. uzorci voda za kupanje ne uzimaju se za vrijeme kiše, jakog vjetra ili pojave proliferacije cijanobakterija, u tom slučaju obustavlja se kalendar monitoringa kakvoće voda za kupanje i nastavlja se odmah po prestanku navedenih pojava.
Pri svakom uzorkovanju voda za kupanje prate se meteorološki uvjeti i vidljivo onečišćenje te se dobiveni podaci unose u Obrazac uzorkovanja voda za kupanje (Obrazac – UVK):

Obrazac – UVK

Uzorak
Datum
Sat
KPU O/U/J
Vrijeme S/O

Temp.
zraka (°C)

Temp. vode (°C)

Vidljivo
onečišćenje

CE u 100 ml
E. coli u 100 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kiša:
– Dan prije uzorkovanja (KPU)
– odsutna (O), umjerena (U), jaka (J);
– Vrijeme:
– sunčano (S), oblačno (O);
Vidljivo onečišćenje:
– vrsta i razmjer
Mikrobiološki pokazatelji:
– crijevni enterokoki (CE)
– Escherichia coli (E. coli)

PRILOG V.

Pravila o postupanju s uzorcima za mikrobiološku analizu

1. Točka uzorkovanja
Kada je to moguće, uzorak treba uzeti 30 cm ispod površine vode i to u vodi dubine od najmanje jedan metar.
2. Sterilizacija bočica za uzorke
Bočice za uzorke moraju se sterilizirati:
– u autoklavu u trajanju od najmanje 15 minuta na temperaturi od 121 °C, ili
– suhom sterilizacijom na temperaturi između 160 °C i 170 °C u trajanju od najmanje jednog sata, ili
se mogu koristiti bočice za jednokratno uzorkovanje koje je proizvođač podvrgnuo sterilizaciji zračenjem.
3. Uzorkovanje
Uzorkovanje se obavlja ručnim uzorkivačem sa sterilnom prozirnom bocom volumena najmanje 250 ml.
Boce za uzorke moraju biti od prozirnog i neobojenog materijala (staklo, polietilen ili polipropilen).
U svrhu sprječavanja slučajne kontaminacije, osoba koja obavlja uzorkovanje mora koristiti aseptičnu tehniku kako bi se očuvala sterilnost boca za uzorke. Ako se postupak ispravno provodi, nema potrebe za dodatnom sterilnom opremom (poput sterilnih rukavica ili sterilnog ručnog uzorkivača).
Boca s uzorkom mora biti jasno označena neizbrisivom tintom.
4. Skladištenje i prijevoz uzoraka
Uzorci vode se od mjesta uzorkovanja do obrade u laboratoriju moraju zaštititi od djelovanja svjetla, posebice direktnog sunčevog zračenja, te čuvati u hladnjaku pri temperaturi od približno 4 °C ± 3 °C.
Vrijeme između uzorkovanja i analize mora biti što je moguće kraće. Preporučuje se da se uzorci analiziraju istog dana kada su uzeti. U iznimnim slučajevima mogu biti analizirani u roku od najduže 24 sata. U međuvremenu moraju biti pohranjeni na tamnom mjestu i na temperaturi od 4 °C ± 3 °C.

PRILOG VI.

Kartografski prikaz plaže

Kartografski prikaz plaže sadrži:
– granicu plaže,
– ispust i količinu otpadne vode (Q dnevni),
– uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s oznakom vrste uređaja,
– točke (geografske širine i dužine) uzimanja uzoraka i
– oznake ocjene i klasifikacije kakvoće voda za kupanje.

PRILOG VII.

Simboli voda za kupanje

Vode za kupanje prikazuju se na kartografskom prikazu i na obavijesnoj ploči obojanim kružnim simbolom:
– izvrsno: plavo,
– dobro: zeleno,
– zadovoljavajuće: žuto i
– nezadovoljavajuće: crveno.

PRILOG VIII.

Mjere za osiguranje i zaštitu kakvoće vode za kupanje

1. Državni vodopravni inspektor ovlašten je zabraniti kupanje ili dati preporuku da se izbjegava kupanje te narediti postavljanje službene oznake zabrane kupanja i barijera.
2. Uvjete za postavljanje službene oznake te postavljanje barijera osigurava jedinica lokalne samouprave.
3. U slučaju prestanka onečišćenja ili iznimnih okolnosti koje je uzrokovalo pogoršanje kakvoće voda za kupanje državni vodopravni inspektor izdaje odobrenje za uklanjanje službene oznake i barijera ako su dva uzastopno redovito analizirana uzorka vode za kupanje ocijenjena ocjenom »dobro« ili »izvrsno«.
4. Uklanjanje službene oznake i barijera obavlja jedinica lokalne samouprave.
5. Počinitelju onečišćenja koje utječe na kakvoću vode za kupanje državni vodopravni inspektor naređuje poduzimanje mjera uklanjanja uzroka onečišćenja.
6. Ako počinitelj onečišćenja iz točke 5. ovoga Priloga nije poznat, državni vodopravni inspektor ovlašten je narediti poduzimanje mjera uklanjanja uzroka onečišćenja jedinici lokalne samouprave.
7. Jedinica lokalne samouprave ima pravo povrata učinjenog troška uklanjanja uzroka onečišćenja iz točke 6. ovoga Priloga, od osobe za koju se naknadno utvrdi da je uzrokovala onečišćenje.
8. Službena oznaka iz točke 1. ovoga Priloga izrađuje se sukladno normi HRN ISO 3864.
9. Grafički prikaz službene oznake zabrane kupanja je: